На главную
Карта сайта

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння       Чєрєнєв Олександр Валентинович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П.  
(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

Загальні відомості
Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОК"
Організаційно-правова форма емітента
Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
13391947
Місцезнаходження емітента
Луганська д/н р-н 91005 М.ЛУГАНСЬК ВУЛ. ФРУНЗЕ , Б. 107-ю
Міжміський код, телефон та факс емітента
0642 58-42-33 0642 58-42-46
Електронна поштова адреса емітента
Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  
  (дата)
Річна інформація опублікована у Газета "Бюлетень. Цiннi папери України"    
  (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) www.ooo-tok.com в мережі Інтернет  
  (адреса сторінки)   (дата)