На главную
Карта сайта

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 03.06.2011
Кворум зборів** 81.65
Опис Порядок денний: 1. Затвердження звiту правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2009 та 2010 роцi. 2. Затвердження звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2009 та 2010 рiк. 3. Затвердження рiчного балансу товариства за 2009 и 2010 рiк. 4. Визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2011 рiк. 5. Про розподiл прибутку (визначення порядку покриття збиткiв) товариства за пiдсумками роботи в 2009 та 2010 роцi. 6. Про затвердження планових нормативiв розподiлу прибутку товариства на 2011 рiк. 7. Про змiну назви Товариства. 8. Про прийняття нової редакцiї Статуту. 9. Про надання попередньої згоди на вчинення значного правочину (з зазначенням характеру та сум). 10. Про прийняття <Положення про ревiзiйну комiсiї> в новiй редакцiї. 11. Про прийняття <Положення про наглядову раду> в новiй редакцiї. 12. Про прийняття <Положення про правлiння> в новiй редакцiї. Пропозицiї щодо внесення змiн та доповнень до перелiку питань порядка денного не надходили Розглянутi питання та прийнятi рiшення: 1. По першому питанню <Затвердження звiту правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2009 та 2010 роцi> заслухали доповiдь голови правлiння-директора ВАТ <Ток< Чєрєнєва О.В. Про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2009 та 2010 рiк. ВИРIШИЛИ: 1.1. Затвердити звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2009 та 2010 рiк. Пiдсумки голосування: <за> - 408248 акцiй, або 100,0% голосiв присутнiх на зборах; <проти> - 0 акцiй, або 0,0% голосiв присутнiх на зборах; <утримались> - 0 акцiй, або 0,0% голосiв присутнiх на зборах. Рiшення прийнято 2. По другому питанню <Затвердження звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2009 та 2010 рiк> заслухали доповiдь голови ревiзiйної комiсiї ВАТ <Ток> Волочаєва I.Ю. ВИРIШИЛИ: 2.1. Затвердити звiт та висновки ревiзiйної комiсiї за 2009 та 2010 рiк. Пiдсумки голосування: <за> - 408248 акцiй, або 100,0% голосiв присутнiх на зборах; <проти> - 0 акцiй, або 0,0% голосiв присутнiх на зборах; <утримались> - 0 акцiй, або 0,0% голосiв присутнiх на зборах. Рiшення прийнято 3. По третьому питанню <Затвердження рiчного балансу товариства за 2009 та 2010 рiк> заслухали доповiдь головного бухгалтера Вiльховченко Л.С. ВИРIШИЛИ: 3.1. Затвердити Рiчний баланс товариства за 2009 та 2010 рiк з наступними показниками (тис. Грн.): Актив балансу: 2009 рiк 2010 рiк Роздiл 1 активу балансу Необоротнi активи 511,0 414,0 Роздiл 2 активу балансу Оборотнi активи 1113,0 1424,0 Роздiл 3 активу балансу Витрати майбутнiх перiодiв 0 7,0 Роздiл 4 активу балансу Необоротнi активи та групи вибуття 0 0 Пасив балансу: Роздiл 1 пасиву балансу Власний капiтал 161,0 148,0 Роздiл 2 пасиву балансу Забезпечення наступних витрат та платежiв 338,0 336,0 Роздiл 3 пасиву балансу Довгостроковi зобов'язання 0 0 Роздiл 4 пасиву балансу Поточнi зобов'язання 1125,0 1361,0 Роздiл 5 пасиву балансу Доходи майбутнiх перiодiв 0 0 Разом: Валюта балансу 1624,0 1845,0 Пiдсумки голосування: <за> - 408248 акцiй, або 100,0% голосiв присутнiх на зборах; <проти> - 0 акцiй, або 0,0% голосiв присутнiх на зборах; <утримались> -0 акцiй, або 0,0% голосiв присутнiх на зборах. Рiшення прийнято 4. По четвертому питанню <Визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2011 рiк> заслухали iнформацiю голови правлiння Чєрєнєва О.В. ВИРIШИЛИ: 4.1. Затвердити основнi напрямки дiяльностi на 2011 рiк. Пiдсумки голосування: <за> - 408248 акцiй, або 100,0% голосiв присутнiх на зборах; <проти> - 0 акцiй, або 0,0% голосiв присутнiх на зборах; <утримались> - 0 акцiй, або 0,0% голосiв присутнiх на зборах. Рiшення прийнято 5. По п'ятому питанню <Про розподiл прибутку (визначення порядку покриття збиткiв) товариства за пiдсумками роботи в 2009 та 2010 роцi> заслухали iнформацiю головного бухгалтера Вiльховченко Л.С., що за пiдсумками роботи за 2009 рiк ВАТ <Ток> отримало збитки на суму 63,9 тис. Грн. Та прибуток за 2010 рiк, склав 63, 9 тис. Грн., запропонував використати на покриття збиткiв 2009 року. ВИРIШИЛИ: 5.1. Використати прибуток за 2010 рiк на покриття збиткiв за 2009 рiк. Пiдсумки голосування: <за> - 408248 акцiй, або 100,0% голосiв присутнiх на зборах; <проти> - 0 акцiй, або 0,0% голосiв присутнiх на зборах; <утримались> - 0 акцiй, або 0,0% голосiв присутнiх на зборах. Рiшення прийнято 6. По шостому питанню <Про затвердження планових нормативiв розподiлу прибутку товариства на 2011 рiк> заслухали доповiдь головного бухгалтера Вiльховченко Л.С. Про визначення нормативiв розподiлу прибутку на 2011 рiк. ВИРIШИЛИ: 6.1. Затвердити запропонованi нормативи розподiлу чистого прибутку на 2011 рiк: - резервний фонд - 5% чистого прибутку; - фонд дивiдендiв - 35% чистого прибутку; - фонд розвитку виробництва - 60% чистого прибутку. Пiдсумки голосування: <за> - 408248 акцiй, або 100% голосiв присутнiх на зборах; <проти> - 0 акцiй, або 0,0% голосiв присутнiх на зборах; <утримались> - 0 акцiй, або 0,0% голосiв присутнiх на зборах. Рiшення прийнято 7. По сьомому питанню <Про змiну назви Товариства> заслухали iнформацiю голови правлiння Чєрєнєва О.В. Про те, що вiдповiдно до вимог Закону України <Про акцiонерни товариства> необхiдно змiнити назву товариства на - Приватне акцiонерне товариство <Ток>. ВИРIШИЛИ: 7.1. Затвердити нову назву з Вiдкритого акцiонерного товариства <Ток> на Приватне акцiонерне товариство <Ток>. Пiдсумки голосування: <за> - 406248 акцiй, або 99,51% голосiв присутнiх на зборах; <проти> - 0 акцiй, або 0% голосiв присутнiх на зборах; <утримались> - 2000 акцiй, або 0,49% голосiв присутнiх на зборах. Рiшення прийнято 8. По восьмому питанню <Про прийняття нової редакцiї Статуту> заслухали доповiдь голови правлiння Чєрєнєва О.В. ВИРIШИЛИ: 8.1. Прийняти Статут Приватного акцiонерного товариства <Ток> в новiй редакцiї. Пiдсумки голосування: <за> - 408248 акцiй, або 100,0% голосiв присутнiх на зборах; <проти> - 0 акцiй, або 0,0% голосiв присутнiх на зборах; <утримались> - 0 акцiй, або 0,0% голосiв присутнiх на зборах. Рiшення прийнято 9. По дев'ятому питанню <Про надання попередньої згоди на вчинення значного правочину (з зазначенням характеру та сум)> заслухали доповiдь голови правлiння Чєрєнєва О.В. ВИРIШИЛИ: 9.1. Надати товариству попередню згоду на вчинення значних правочинiв: № з/п Характер угоди Сума угоди, млн. грн. 1 Механiчна обробка деталей 4,5 2 Забезпечення справностi обладнання 7,2 3 Капiтальний ремонт та вiдновлення обладнання 10,9 4 Придбання обладнання 1,1 5 Оптова торгiвля 0,9 Пiдсумки голосування: <за> - 408248 акцiй, або 100,0% голосiв присутнiх на зборах; <проти> - 0 акцiй, або 0,0% голосiв присутнiх на зборах; <утримались> - 0 акцiй, або 0,0% голосiв присутнiх на зборах. Рiшення прийнято 10. По десятому питанню <Про прийняття <Положення про ревiзiйну комiсiю> в новiй редакцiї> заслухали доповiдь голови правлiння Чєрєнєва О.В. Про те, що необхiдно привести положення про ревiзiйну комiсiю у вiдповiдь с нормами Закону України <Про акцiонернi товариства>. ВИРIШИЛИ: 10.1. Прийняти <Положення про ревiзiйну комiсiю> в новiй редакцiї. Пiдсумки голосування: <за> - 405728 акцiй, або 99,38% голосiв присутнiх на зборах; <проти> - 0 акцiй, або 0,0% голосiв присутнiх на зборах; <утримались> - 0 акцiй, або 0,62% голосiв присутнiх на зборах. Рiшення прийнято 11. По одинадцятому питанню <Про прийняття <Положення про наглядову раду> в новiй редакцiї> заслухали доповiдь члена наглядової ради Пятнiцькову Л.А. про те, що необхiдно привести положення про наглядову раду у вiдповiдь з нормами Закону України <Про акцiонернi товариства>. ВИРIШИЛИ: 11.1. Прийняти <Положення про наглядову раду> в новiй редакцiї. 12.2. Затвердити запропонований проект договору з членами наглядової ради, а також кошторис на утримання наглядової ради в межах - 72 тис. Грн. На рiк. 12.3. Уповноважити Голову правлiння товариства пiдписати договори з членами наглядової ради. Пiдсумки голосування: <за> - 394486 акцiй, або 96,63% голосiв присутнiх на зборах; <проти> - 7142 акцiй, або 1,75% голосiв присутнiх на зборах; <утримались> - 6620 акцiй, або 1,62% голосiв присутнiх на зборах. Рiшення прийнято 12. По десятому питанню <Про прийняття <Положення про правлiння> в новiй редакцiї> заслухали доповiдь голови правлiння Чєрєнєва О.В. Про те, що необхiдно привести положення про правлiння у вiдповiднiсть з нормами Закону України <Про акцiонернi товариства>. ВИРIШИЛИ: 12.1. Прийняти <Положення про правлiння> в новiй редакцiї. Пiдсумки голосування: <за> - 405728 акцiй, або 99,38% голосiв присутнiх на зборах; <проти> - 0 акцiй, або 0,0% голосiв присутнiх на зборах; <утримались> - 2520 акцiй, або 0,62% голосiв присутнiх на зборах. Рiшення прийнято
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.