На главную
Карта сайта

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 318 347 0 30 318 377
будівлі та споруди 113 165 0 0 113 165
машини та обладнання 205 182 0 0 205 182
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 30 0 30
2. Невиробничого призначення: 0 2 0 0 0 2
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 2 0 0 0 2
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 318 349 0 30 318 379
Опис Виробнича потужнiсть основних засобiв пiдприємства використовується повнiстю. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не було. Основнi засоби вiдображенi у Балансi по собiвартостi за вирахуванням зносу. Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.11 р. складає 1509 тис.грн. Знос основних засобiв на 31.12.11 р. складає 1130 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв складає 74,9 % . Умови використання основних засобiв: 1.Будiвлi та споруди використовуються в виробничi та адмiнiстративнi примiщення. 2.Машини та обладнання необхiднi для здiйснення основного виду дiяльностi - надання послуг по ремонту та технiчному обслуговуванню обладнання. Обмежень щодо використання основних засобiв немає, основнi засоби в заставi не знаходяться.