На главную
Карта сайта

Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 310 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 733 X X
Усього зобов'язань X 1043 X X
Опис: Зобов"язань за кредитами банкiв, ЦП, облiгацiями, векселями, фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права товариство не має. Найбiльшу частину iнших зобов"язань складає зобов"язання з оплпти працi - 301 тис.грн.