На главную
Карта сайта

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності -
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств -
е) інформація про рейтингове агентство -
є) інформація про органи управління емітента -
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди X
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітент -
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом -
г) інформація про похідні цінні папери -
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду -
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів -
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції -
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції -
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів -
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду -
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій -
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям -
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду -
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття -
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду -
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року -
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття -
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів -
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів -
20. Основні відомості про ФОН -
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН -
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН -
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН -
24. Правила ФОН -
25. Річна фінансова звітність X
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності -
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості) -
30. Примітки Iнформацiя про одержанi лiцензiї не наводиться в зв"язку з вiдсутнiстю лiцензiй на окремi види дiяльностi. Iнформацiя про рейтингове агенство не надається, тому що пiдприємство не є монополiстом, не має державної частки в статутному капiталi та не має стратегiчного значення. Рейтингова оцiнка емiтента не проводилася. Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається, тому що пiдприємство є акцiонерним товариством. Iнформацiя про облiгацiї емiтента не наводиться, тому що пiдприємство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про похiднi та про iншi цiннi папери емiтента не наводиться, тому що пiдприємство не здiйснювало випуск похiдних та iншiх цiнних паперiв . Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, бо товариство не проводило викуп власних акцiй на протязi 2011 року. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надаються, тому що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя за п. 9 д) сертифiкати акцiй Товариства, що видавалися у попереднi перiоди, втратили чиннiсть у зв'язку з переведенням обiгу цiнних паперiв у бездокументарну форму. Iнформацiя за п. 13 вiдсутня в зв"язку з тим, що iстотнi факти не траплялися, особлива iнформацiя не надавался. Борговi цiннi папери у звiтному роцi не випускались, тому iнформацiя про гарантiї третьої особи за випускам боргових цiнних паперiв не наводиться. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття не наводиться, тому iпотечнi облiгацiї у звiтному перiодi не випускались.. Товариство не має прострочених строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами, права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття. Iнформацiя про iпотечнi сертифiкати та реєстр iпотечних активiв не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних сертифiкатiв. Вiдомостi про ФОН, iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН ,про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, правила ФОН не наводиться у зв'язку з вiдсутнiстю ФОН. Випуск облiгацiй товариство не здiйснювало. Рiчна фiнансова звiтнiсть емiтента не складалась у вiдповiдностi до Мiжнароднихстандартiв фiнансової звiтностi. Iнформацiя за п. 29 Звiт про стан об'єкта нерухомостi: вiдсутня, цiльовi облiгацiї ПрАТ "ТОК" не емiтувало.