На главную
Карта сайта

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Посада Член Ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Давидова Марина Миколаївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕМ 716897 02.08.2000 Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй областi
Рік народження** 1971
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** бухгалтер 1 категорiї ВАТ "Ток"
Опис Ревiзiйна комiсiя контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть правлiння. Члени ревiзiйної комiсiї зобов"язанi : -проводити перевiрки рiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть, який надається правлiнням , а також каси та майна; -розглядати смети витрат та плани; -здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв; -готувати заключення по рiчним звiтам та балансам, без яких загальнi збори акцiонерiв не можуть затверджувати звiт та баланс; -вимагати позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози iстотнiм iнтересам товариства або виявлення зловживань посадовими особами; -повiдомляти загальнi збори акцiонерiв , а в перiод мiж ними - Наглядову раду про всi виявленi в ходi перевiрок або розслiдувань недолiках та зловживаннях посадових осiб. Члени ревiзiйної комiсiї мають право : -вимагати надання всiх документiв, потрiбних для проведення перевiрок та розслiдувань; -вимагати особистих роз"яснень посадових осiб; -проводити службовi розслiдування; -вносити на розгляд загальних зборiв акцiонерiв або Наглядової ради питання вiдносно дiяльностi посадових осiб Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи вiдсутнiй. Попереднi посади: бухгалер-касир, бухгалтер 1 категорiї . Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

 

Посада Член Ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бордюгова Марина Василiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕМ 776039 28.11.2000 Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй областi
Рік народження** 1965
Освіта** середньотехнiчна
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** машинiст крану ХК "Луганськтепловоз"
Опис Ревiзiйна комiсiя контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть правлiння. Члени ревiзiйної комiсiї зобов"язанi : -проводити перевiрки рiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть, який надається правлiнням , а також каси та майна; -розглядати смети витрат та плани; -здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв; -готувати заключення по рiчним звiтам та балансам, без яких загальнi збори акцiонерiв не можуть затверджувати звiт та баланс; -вимагати позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози iстотнiм iнтересам товариства або виявлення зловживань посадовими особами; -повiдомляти загальнi збори акцiонерiв , а в перiод мiж ними - Наглядову раду про всi виявленi в ходi перевiрок або розслiдувань недолiках та зловживаннях посадових осiб. Члени ревiзiйної комiсiї мають право : -вимагати надання всiх документiв, потрiбних для проведення перевiрок та розслiдувань; -вимагати особистих роз"яснень посадових осiб; -проводити службовi розслiдування; -вносити на розгляд загальних зборiв акцiонерiв або Наглядової ради питання вiдносно дiяльностi посадових осiб Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи вiдсутнiй. Попереднi посади: секретар, машинiст крану. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

 

Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ПАТ "Луганськтепловоз"
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 05763797
Рік народження** 0
Освіта**  
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**  
Опис Представником ПАТ "Луганськтепловоз" є Пац Лариса Олександрiвна. Наглядова рада : -за рiшенням вищого органу Товариства укладає контракт з головою правлiння товариства; -затверджує персональний склад правлiння Товариства та змiни до нього за поданням Голови правлiння; -розглядає та узгоджує звiти, якi подає правлiння, ревiзiйна комiсiя за квартал, рiк; -приймає рiшення , що стосуються вiдчуження будь-яких основних засобiв; -аналiзує дiї правлiння щодо управлiння товариством, реалiзацiї iнвестицiйної , технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури, послуг; -виступає у разi необхiдностi iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства; -вносить вищому органу товарисва пропозицiї щодо питань , що стосуються дiяльностi Товариства; -погоджує угоди пiд заставу; -погоджує випуск в обiг, iндосамент, авалювання та iншi операцiї з векселями i будь-якими цiнними паперами. -затверджує рiшення щодо укладання будь-яких договорiв на суму , що перебiльшує 20% статутного капiталу Товариства у частинi контролю за цiновою полiтикою Товариства. Член Наглядової ради товариства отримує винагороду в розмiрi 50 % мiнiмальної зарплати . Займає посаду заступника начальника планово-економiчного вiддiлу ПАТ "Луганськтепловоз", адреса : м.Луганськ, вул.Фрунзе,107. Стаж керiвної роботи(рокiв) - 26. Змiни посадової особи у звiтному роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Попереднi посади: економiст, ведучiй економiст, начальник бюро статистики, заступник начальника планово-економiчного вiддiлу.

 

Посада Голова ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Волочаєв Iгор Юрiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕМ 767771 28.09.2000 Артемiвський РВЛМУУМВС України в Луганськiй областi
Рік народження** 1962
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 8
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник дiльницi МДП "Ток"
Опис Ревiзiйна комiсiя контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть правлiння. Члени ревiзiйної комiсiї зобов"язанi : -проводити перевiрки рiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть, який надається правлiнням , а також каси та майна; -розглядати смети витрат та плани; -здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв; -готувати заключення по рiчним звiтам та балансам, без яких загальнi збори акцiонерiв не можуть затверджувати звiт та баланс; -вимагати позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози iстотнiм iнтересам товариства або виявлення зловживань посадовими особами; -повiдомляти загальнi збори акцiонерiв , а в перiод мiж ними - Наглядову раду про всi виявленi в ходi перевiрок або розслiдувань недолiках та зловживаннях посадових осiб. Члени ревiзiйної комiсiї мають право : -вимагати надання всiх документiв, потрiбних для проведення перевiрок та розслiдувань; -вимагати особистих роз"яснень посадових осiб; -проводити службовi розслiдування; -вносити на розгляд загальних зборiв акцiонерiв або Наглядової ради питання вiдносно дiяльностi посадових осiб Товариства. Голова ревiзiйної комiсiї товариства отримує винагороду у розмiрi 80 % мiнiмальної зарплати . Стаж керiвної роботи(рокiв) - 8. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Змiни посадової особи у звiтному роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Попереднi посади: електромонтер .

 

Посада Член правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кашкабаш Геннадiй Владиславович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕН 135133 12.02.2002 Ленiнский РВ УМВС України в Луганськiй областi
Рік народження** 1954
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 24
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник дiльницi МДП "Ток"
Опис До компетенцiї правлiння вiдносяться : -забезпечення та органiзацiя виконання рiшень вищого органу Товариства та наглядової ради ; -розробка та органiзацiя виконання загальних напрямкiв економiчного та соцiального розвитку Товариства; -питання вибору напрямкiв науково-виробничої дiяльностi товариства та технiчного переозброєння його виробництва; -питання зовнiшньоекономiчної дiяльностi товариства; -попереднє обговорення усiх питань , що пiдлягають розглядом вищим органом товариства , пiдготування у зв"язку з цим вiдповiдних матерiалiв; -пiдготування рiчного звiту i балансу товариства; -прийняття iз погодженням з Наглядовою радою рiшень про розпорядження нерухомим майном (будiвлi, споруди, примiщення) , балансова вартiсть якого перевищує суму еквiвалентну 2000 мiнiмальних заробiтних плат, виходячи з розмiру мiсячної мiнiмальної заробiтної плати, що дiє на момент здiйснення операцiї; -прйняття рiшень про проведення операцiй розпорядження нерухомим майном, балансова вартiсть якого не перевищує суму еквiвалентну 2000 мiнiмальних заробiтних плат та про вiдчуження основних фондiв товариства (обладнання , устакування та iнше); -подання на розгляд вищого органу товариства погоджених iз наглядовою радою проектiв рiшень про участь товарисва у об"єднаннях, промислово-фiнансових групах та у створеннi iнших господарських товариств; -прийняття рiшення про випуск Товариством облiгацiй; -винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв товариства (за винятком тих, якi входять до складу правлiння i ревiзiйної комiсiї товариства ); -розглядання конфлiктних ситуацiй в Товариствi та прийняття заходiв по їх розв"язанню; -iншi питання дiяльностi Товариства, що йому делегованi за рiшенням вищого органу Товариства; -складання, затвердження та внесення змiн до кошторису витрат на соцiальний розвиток Товариства. Винагороду за посаду члена правлiння отримував в розмiрi 50 % мiнiмальної зарплати . Посад на iнших пiдприємствах не займає. Стаж керiвної роботи(рокiв) - 24. Змiни посадової особи у звiтному роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Попереднi посади: слюсар КIПа, електромонтер, iнженер-електроник, начальник бюро, начальник дiльницi

 

Посада Голова правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Чєрєнєв Олександр Валентинович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕМ 087925 03.03.1999 Кам"янобрiдський РВ УМВС України в Луганськiй областi
Рік народження** 1958
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 24
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ"ТОК", начальник дiльницi
Опис Голова правлiння керує роботою правлiння та органiзує ведення протоколiв його засiдань. Голова правлiння має право: - без доручення дiяти вiд iменi товариства; -керувати поточними справами Товариства; -представляти товариство в його вiдносинах з iншими юридичними особами; проводити переговори та уклади угоди вiд iменi товариства; -видавати доручення; -вiдкривати рахунки у банках; -користуватись правом розпоряядження коштами товариства; -укладати трудовi договори з працiвниками товариства, накладати на них стягнення вiдповiдно до чинного законодавства; -затверджувати штатний розклад товариства, визанчати посадовi оклади, тарифи, ставки, форми i системи оплати працi працiвникiв Товариства та iнших осiб, що залучаються до роботи у ньому, згiдно iз законодавством України; -делегувати виконання окремих функцiй iншим посадовим особам(своїм заступникам, керiвникам пiдроздiлiв) -в межах своєї компетенцiї видавати нормативнi документи, накази , розпорядження та давати вказiвки обов"язковi для всiх пiдроздiлiвта працiвникiв товариства; -затверджувати iнструкцiї , положення та iншi нормативнi документи товариства в межах своєї компетенцiї; -вирiшувати iншi питання , вiднесенi Статутом Товариства та iншими законодавчими актами до його компетенцiї. Питання повноважень, умов дiяльностi та матерiального забеспечення голови правлiння визначаються в контрактi. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Стаж керiвної роботи(рокiв) - 24. Змiни посадової особи у звiтному роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попереднi посади: електромонтер,iнженер,старший iнженер-електроник, начальник бюро,директор .

 

Посада Член правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Безбожний Вiктор Юрiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕК 650596 11.11.1997 Жовтневий РВ УМВС України в Луганськiй областi
Рік народження** 1962
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 14
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник дiльницi МДП "Ток"
Опис Член правлiння має право: - отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; - в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; - вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi правлiння Товариства; - iнiцiювати скликання засiдання правлiння Товариства; - надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Товариства; - вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства; Член правлiння зобов'язаний: - дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. - керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; - виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; -особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; - брати участь у засiданнi наглядової ради на її вимогу; - дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); - дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння; - завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; - очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння Товариства; - своєчасно надавати наглядовiй радi, ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Винагороду за посаду члена правлiння отримував в розмiрi 50 % мiнiмальної зарплати . Посад на iнших пiдприємствах не займає. Стаж керiвної роботи(рокiв) - 14. Змiни посадової особи у звiтному роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Попереднi посади: наладчик, слюсар, iнженер-механiк,начальник вiддiлу маркетингу та постачання

 

Посада Голова Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ПАТ "Луганськтепловоз"
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 05763797
Рік народження** 0
Освіта**  
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**  
Опис Представником ПАТ "Луганськтепловоз" є Якименко Євген Олександрович. Наглядова рада : -за рiшенням вищого органу Товариства укладає контракт з головою правлiння товариства; -затверджує персональний склад правлiння Товариства та змiни до нього за поданням Голови правлiння; -розглядає та узгоджує звiти, якi подає правлiння, ревiзiйна комiсiя за квартал, рiк; -приймає рiшення , що стосуються вiдчуження будь-яких основних засобiв; -аналiзує дiї правлiння щодо управлiння товариством, реалiзацiї iнвестицiйної , технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури, послуг; -виступає у разi необхiдностi iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства; -вносить вищому органу товарисва пропозицiї щодо питань , що стосуються дiяльностi Товариства; -погоджує угоди пiд заставу; -погоджує випуск в обiг, iндосамент, авалювання та iншi операцiї з векселями i будь-якими цiнними паперами. -затверджує рiшення щодо укладання будь-яких договорiв на суму , що перебiльшує 20% статутного капiталу Товариства у частинi контролю за цiновою полiтикою Товариства. Член Наглядової ради товариства отримує винагороду в розмiрi 80 % мiнiмальної зарплати . . Займає посаду начальника бюро ПАТ "Луганськтепловоз", адреса : м.Луганськ, вул.Фрунзе,107. Стаж керiвної роботи(рокiв) - 28. Змiни посадової особи у звiтному роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Попереднi посади:майстер цеха, начальник техбюро, начальник сектора,заступник головного технолога, начальник ЦТБ - головний технолог

 

Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ПАТ "Луганськтепловоз"
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 05763797
Рік народження** 0
Освіта**  
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**  
Опис Представником ПАТ "Луганськтепловоз" є Пятнiцкова Лiлiя Анатолiївна Наглядова рада : -за рiшенням вищого органу Товариства укладає контракт з головою правлiння товариства; -затверджує персональний склад правлiння Товариства та змiни до нього за поданням Голови правлiння; -розглядає та узгоджує звiти, якi подає правлiння, ревiзiйна комiсiя за квартал, рiк; -приймає рiшення , що стосуються вiдчуження будь-яких основних засобiв; -аналiзує дiї правлiння щодо управлiння товариством, реалiзацiї iнвестицiйної , технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури, послуг; -виступає у разi необхiдностi iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства; -вносить вищому органу товарисва пропозицiї щодо питань , що стосуються дiяльностi Товариства; -погоджує угоди пiд заставу; -погоджує випуск в обiг, iндосамент, авалювання та iншi операцiї з векселями i будь-якими цiнними паперами. -затверджує рiшення щодо укладання будь-яких договорiв на суму , що перебiльшує 20% статутного капiталу Товариства у частинi контролю за цiновою полiтикою Товариства. Член Наглядової ради товариства отримує винагороду в розмiрi 50 % мiнiмальної зарплати . Стаж керiвної роботи(рокiв) - 27. Займає посаду начальника бюро ПАТ "Луганськтепловоз", адреса : м.Луганськ, вул.Фрунзе,107. Змiни посадової особи у звiтному роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Попереднi посади: iнженер-сметчик, ведучий економiст, начальник бюро

 

Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Татунько Олександр Дмитрович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕН 165814 18.04.1996 Жовтневий РВ ЛМУУМВС України в Луганськiй областi
Рік народження** 1958
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 13
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "ТОК", iнженер
Опис Наглядова рада : -за рiшенням вищого органу Товариства укладає контракт з головою правлiння товариства; -затверджує персональний склад правлiння Товариства та змiни до нього за поданням Голови правлiння; -розглядає та узгоджує звiти, якi подає правлiння, ревiзiйна комiсiя за квартал, рiк; -приймає рiшення , що стосуються вiдчуження будь-яких основних засобiв; -аналiзує дiї правлiння щодо управлiння товариством, реалiзацiї iнвестицiйної , технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури, послуг; -виступає у разi необхiдностi iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства; -вносить вищому органу товарисва пропозицiї щодо питань , що стосуються дiяльностi Товариства; -погоджує угоди пiд заставу; -погоджує випуск в обiг, iндосамент, авалювання та iншi операцiї з векселями i будь-якими цiнними паперами. -затверджує рiшення щодо укладання будь-яких договорiв на суму , що перебiльшує 20% статутного капiталу Товариства у частинi контролю за цiновою полiтикою Товариства. Член Наглядової ради товариства отримує винагороду в розмiрi 50 % мiнiмальної зарплати . Посад на iнших пiдприємствах не займає. Стаж роботи(рокiв) - 34. Змiни посадової особи у звiтному роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Попереднi посади:електромонтер,старший iнженер-електроник, провiдний iнженер-електроник, начальник ИЛ

 

Посада Член Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гейвах Сергiй Iванович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕМ 435508 04.12.1999 Жовтневим РВУМВС України в Луганськiй областi
Рік народження** 1960
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 18
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник дiльницi
Опис До компетенцiї правлiння вiдносяться : -забезпечення та органiзацiя виконання рiшень вищого органу Товариства та наглядової ради ; -розробка та органiзацiя виконання загальних напрямкiв економiчного та соцiального розвитку Товариства; -питання вибору напрямкiв науково-виробничої дiяльностi товариства та технiчного переозброєння його виробництва; -питання зовнiшньоекономiчної дiяльностi товариства; -попереднє обговорення усiх питань , що пiдлягають розглядом вищим органом товариства , пiдготування у зв"язку з цим вiдповiдних матерiалiв; -пiдготування рiчного звiту i балансу товариства; -прийняття iз погодженням з Наглядовою радою рiшень про розпорядження нерухомим майном (будiвлi, споруди, примiщення) , балансова вартiсть якого перевищує суму еквiвалентну 2000 мiнiмальних заробiтних плат, виходячи з розмiру мiсячної мiнiмальної заробiтної плати, що дiє на момент здiйснення операцiї; -прйняття рiшень про проведення операцiй розпорядження нерухомим майном, балансова вартiсть якого не перевищує суму еквiвалентну 2000 мiнiмальних заробiтних плат та про вiдчуження основних фондiв товариства (обладнання , устакування та iнше); -подання на розгляд вищого органу товариства погоджених iз наглядовою радою проектiв рiшень про участь товарисва у об"єднаннях, промислово-фiнансових групах та у створеннi iнших господарських товариств; -прийняття рiшення про випуск Товариством облiгацiй; -винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв товариства (за винятком тих, якi входять до складу правлiння i ревiзiйної комiсiї товариства ); -розглядання конфлiктних ситуацiй в Товариствi та прийняття заходiв по їх розв"язанню; -iншi питання дiяльностi Товариства, що йому делегованi за рiшенням вищого органу Товариства; -складання, затвердження та внесення змiн до кошторису витрат на соцiальний розвиток Товариства. Винагороду за посаду отримував в розмiрi 50 % мiнiмальної зарплати . Посад на iнших пiдприємствах не займає. Стаж керiвної роботи(рокiв) -18 . Призначено на посаду члена правлiння 01.03.2010 р. згiдно протоколу наглядової ради №53 вiд 01.03.2010 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Попереднi посади: начальник дiльницi.

 

Посада Член правлiння, головний бухгалтер
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вiльховченко Людмила Степанiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕН 188341 16.05.2002 Артемiвський РВ ЛМУУМВС України в Луганськiй областi
Рік народження** 1962
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 21
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний бухгалтер ВАТ"Ток"
Опис Обов"язки головного бухгалтера: -органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. До компетенцiї правлiння вiдносяться : -забезпечення та органiзацiя виконання рiшень вищого органу Товариства та наглядової ради ; -розробка та органiзацiя виконання загальних напрямкiв економiчного та соцiального розвитку Товариства; -питання вибору напрямкiв науково-виробничої дiяльностi товариства та технiчного переозброєння його виробництва; -питання зовнiшньоекономiчної дiяльностi товариства; -попереднє обговорення усiх питань , що пiдлягають розглядом вищим органом товариства , пiдготування у зв"язку з цим вiдповiдних матерiалiв; -пiдготування рiчного звiту i балансу товариства; -прийняття iз погодженням з Наглядовою радою рiшень про розпорядження нерухомим майном (будiвлi, споруди, примiщення) , балансова вартiсть якого перевищує суму еквiвалентну 2000 мiнiмальних заробiтних плат, виходячи з розмiру мiсячної мiнiмальної заробiтної плати, що дiє на момент здiйснення операцiї; -прйняття рiшень про проведення операцiй розпорядження нерухомим майном, балансова вартiсть якого не перевищує суму еквiвалентну 2000 мiнiмальних заробiтних плат т