На главную
Карта сайта

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор       Чєрєнєв Олександр Валентинович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П.  
(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік
Загальні відомості
Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОК"
Організаційно-правова форма емітента
Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
13391947
Місцезнаходження емітента
91005 Луганська д/н М.ЛУГАНСЬК ВУЛ. ФРУНЗЕ , Б. 107-ю
Міжміський код, телефон та факс емітента
0642 58-42-33 0642 58-42-46
Електронна поштова адреса емітента
Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  
  (дата)
Річна інформація опублікована у Газета "Бюлетень. Цінні папери України" № 81   29.04.2013
  (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
Річна інформація розміщена на власній сторінці www.ooo-tok.com в мережі Інтернет 29.04.2013
  (адреса сторінки)   (дата)