На главную
Карта сайта

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 539 283
Статутний капітал (тис. грн.) 125 125
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 125 125
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (539 тис.грн.) бiльше статутного капiталу (125 тис.грн.). Це вiдповiдає вимогам ч.3 статтi 155 Цивiльного кодексу України.