На главную
Карта сайта

Річна фінансова звітність підприємства

 

  Коди
    Дата
(рік, місяць, число)
2013 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОК" за ЄДРПОУ 13391947
Територія   за КОАТУУ 4410136600
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення за КВЕД 33.12
Середня кількість працівників 75    
Одиниця виміру: тис. грн.    
Адреса: ВУЛ. ФРУНЗЕ , Б. 107-ю, М.ЛУГАНСЬК, Луганська область, 91005
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності  

 

Баланс станом на 2012 рік

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 15 12
- первісна вартість 011 50 55
- накопичена амортизація 012 ( 35 ) ( 43 )
Незавершене будівництво 020 50 0
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 379 540
- первісна вартість 031 1509 1947
- знос 032 ( 1130 ) ( 1407 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 )
Відстрочені податкові активи 060 21 30
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 254 267
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 13 2
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 763 909
- первісна вартість 161 763 909
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- за бюджетом 170 0 0
- за виданими авансами 180 43 28
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 22 56
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 237 120
- у т.ч. в касі 231 0 0
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 4
Усього за розділом II 260
III. Витрати майбутніх періодів 270 9 3
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 125 125
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 0 51
Резервний капітал 340 15 22
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 143 341
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 283 539
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 370 531
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 110 46
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 480 577
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 5
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 5
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 121 49
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 0 17
- з бюджетом 550 310 252
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 275 233
- з оплати праці 580 301 269
- з учасниками 590 4 6
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 32 24
Усього за розділом IV 620 1043 850
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640

 

Примітки 1. Необоротнi активи Облік нематеріальних активів ведеться відповідно до вимог П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”. За поточний звітний період по нематеріальним активам була нарахована амортизація в сумі 9 тис. грн. Накопичена амортизація на кінець звітного періоду склала 43 тис. грн. Станом на 31.12.2012 р. за даними фінансової звітності залишкова вартість нематеріальних активів склала 12 тис. грн. 2.Основні засоби Облік основних засобів ведеться відповідно до вимог П(С)БО 7 “Основні засоби”. Станом на 31.12.2012 р. залишкова вартість основних засобів склала 540 тис. грн. власних основних засобів. Всі основні засоби відповідають критеріям визнання. 3. Запаси Облік запасів здійснюється у відповідності П(С)БО 9 «Запаси», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246, із змінами та доповненнями та іншими П(С)БО. Балансова вартість запасів на кінець звітного року склала 269 тис. грн. у тому числі: Сировина та матеріали – 64 тис. грн. Паливо – 5 тис. грн. Тара і тарні матеріали – 3 тис. грн. Запасні частини – 189 тис. Грн. Малоцінні та швидкозношувані предмети – 6 тис. Грн. Незавершене виробництво – 2 тис. Грн. При продажу, списанню на виробництво або іншому вибутті запасів застосовується метод FIFО. Зміни методу не було. 4. Витрати виробництва та обiгу Витрати обліковуються у відповідності до вимог П(с)БО 16 “Витрати” та Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” в редакції від 22.05.97р. №283/97-ВР (зі змінами і доповненнями). Витрати на основне виробництво на кінець звітного періоду склали 10165 тис. Грн. Найбільш з них - 5102 тис.грн.та 2043 тис.грн.склали витрати на оплату праці та матеріальні затрати , які увійшли в собівартість послуг. 5. Дебiторська заборгованiсть Визнання і оцінка дебіторської заборгованості здійснено, в основному, у відповідності до П(с)БО10 “Дебіторська заборгованість”. Резерв сумнівних боргів в Товаристві не створено. Дебіторська заборгованість визнана як поточна та оцінена за первісною вартістю. Станом на 31.12.2012 р. дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги склала 909 тис.грн. Станом на 31.12.2012 р. дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами складає 28 тис. Грн.Інша поточна дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду складає 56 тис.грн. 6. Власний капiтал Статутний капiтал, визначений згiдно установчих документiв складає 125000 гривень та за звiтний перiод не змiнився. Вiн подiлений на 500000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривнi. 7. Облiк зобов’язань Визнання, облік та оцінка зобов'язань відповідають П(С)БО № 11 "Зобов'язання". Зобов’язання товариства, що склалися на дату балансу, оцінені за первісною вартістю. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2012 р склала 49 тис. Грн. Станом на 31.12.2012 р. поточні зобов’язання складаються з розрахунків: з одержаних авансів - 17 тис.грн. З бюджетом – 252 тис. Грн. Зі страхування - 233 тис. Грн. З оплати праці – 269 тис. Грн. З учасниками – 6 тис. Грн. Інші поточні зобов’язання склали 24 тис. Грн.
Керівник Чєрєнєв Олександр Валентинович
Головний бухгалтер Вiльховченко Людмила Степанiвна

 

Звіт про фінансові результати за 2012 рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 12856 9269
Податок на додану вартість 015 2143 1545
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
  025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 10713 7724
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 9439 ) ( 6643 )
Валовий прибуток:
- прибуток 050 1274 1081
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 54 20
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 554 ) ( 476 )
Витрати на збут 080 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 090 ( 272 ) ( 283 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 502 342
- збиток 105 ( 0 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 1 1
Інші доходи 130 49 19
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 25 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 527 362
- збиток 175 ( 0 ) ( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 186 ) ( 219 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 341 143
- збиток 195 ( 0 ) ( 0 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 341 143
- збиток 225 ( 0 ) ( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0

 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 2043 877
Витрати на оплату праці 240 5102 4307
Відрахування на соціальні заходи 250 1965 1524
Амортизація 260 268 120
Інші операційни витрати 270 787 385
Разом 280 10165 7213

 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 500000 500000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 500000 500000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.68 0.3
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.68 0.3
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0.17

 

Примітки Визначення виручки від реалізації та фінансових результатів діяльності, порядок обчислення податкових та інших обов’язкових платежів проводилось товариством у звітному періоді у порядку, передбаченому нормативними актами України з питань бухгалтерського обліку, звітності та оподаткування. Облік доходу від операційної та іншої діяльності ведеться на рахунках 7 класу “Доходи від реалізації”. Визнання доходу в бухгалтерському обліку відображається в момент збільшення активу або зменшення зобов’язання згідно критеріїв визнання доходу П(с)БО 15 “Дохід”. У звітному періоді товариство отримало чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 10713 тис. грн. Інші операційні доходи склали 54 тис. грн. За пiдсумками 2012 року Товариством отримано прибуток в розмірі 341 тис.грн. , рішення про розподіл прибутку за 2012 р. буде прийнято на загальних зборах акціонерів.
Керівник Чєрєнєв Олександр Валентинович
Головний бухгалтер Вiльховченко Людмила Степанiвна

 

Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 10650 8672
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 2125 739
Повернення авансів 030 14 5
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 1 1
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 74 109
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 972 664
Авансів 095 1985 981
Повернення авансів 100 0 5
Працівникам 105 4299 3459
Витрат на відрядження 110 10 11
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 1713 1293
Зобов'язань з податку на прибуток 120 148 247
Відрахувань на соціальні заходи 125 2232 1828
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 788 628
Цільових внесків 140 0 0
Інші витрачання 145 306 202
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 411 208
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 411 208
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 0 0
- необоротних активів 190 0 0
- майнових комплексів 200 0 0
Отримані:
- відсотки 210 0 0
- дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 0 0
- необоротних активів 250 448 0
- майнових комплексів 260 0 0
Інші платежі 270 0 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -448 0
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -448 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 0 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 0 0
Сплачені дивіденди 350 80 65
Інші платежі 360 0 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -80 -65
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -80 -65
Чистий рух коштів за звітній період 400 -117 143
Залишок коштів на початок року 410 237 94
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 120 237

 

Примітки Бухгалтерський облік та документальне оформлення касових операцій у Товаристві відповідає вимогам “Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні”, затвердженому постановою Правління Національного Банку України від 15.12.2004р. № 637. Ведення та документальне оформлення Товариством операцій по розрахунковому та інших банківських рахунках відповідає вимогам відповідних нормативних актів, зокрема, “Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”, затвердженої постановою НБУ від 21.01.2004р.№22. Залишок грошових коштів товариства станом на 31.12.12 р. склав 120 тис.грн.
Керівник Чєрєнєв Олександр Валентинович
Головний бухгалтер Вiльховченко Людмила Степанiвна

 

Звіт про власний капітал за 2012 рік

 

Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Зали