На главную
Карта сайта

Інформація щодо аудиторського висновку

АУДИТОРСЬКА ФІРМА “ПАРАЛЕЛЬ” Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 0657, видано на підставі рішення Аудиторської палати України від 26 січня 2001 року № 98 та продовжено до 30 листопада 2015 року № 222/3. 91055, м. Луганськ, вул. Свердлова 20 в/2.Тел.53-63-72 код ЄДРПОУ 13380576, р/р 26007049538001 у ЛФ АТ «Брокбізнесбанк», МФО 300249 АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК незалежної аудиторської фірми «Паралель» Звіт щодо фінансової звітності приватного акціонерного товариства «Ток» станом на 31.12.2012 року Загальним зборам акціонерів ПрАТ «Ток» Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України м. Луганськ 24 квітня 2013 р. 1. Вступний параграф Ми провели аудит фінансової звітності приватного акціонерного товариства “Ток” (далі – Товариство, код за ЄДРПОУ – 13391947; розташоване за юридичною (фактичною) адресою: м.Луганськ, вул. Фрунзе, 107; дата та номер державної реєстрації 17.10.1995 р. № 84/ 4737), що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року та звіту про фінансові результати за рік, який закінчився цією датою, приміток до річної фінансової звітності, опис важливих аспектів облікової політики визначеної наказом № 13 від 17.01.2012 року та інші пояснювальні акти. Ми провели аудит у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську діяльність» (зі змінами та доповненнями) від 22.04.1993 №3125-ХІІ, Закону України «Про акціонерні товариства» (зі змінами та доповненнями) від 17.09.2008 №514-VI, інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості , аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), прийнятих в якості національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України від 18 квітня 2003 року №122, в тому числі у відповідності із МСА №700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора». Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку і застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів. Згідно Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 №1360 та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006р. №1591 були виконані аудиторські процедури задля отримання аудиторських доказів стосовно сум і розкриття: відповідності вартості чистих активів вимогам чинного законодавства, а саме частині третій статті 155 ЦКУ від 16.01.2003р.; виконання значних правочинів (10% і більше вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства»; ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСК 240 «відповідальність аудитора, що стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності»); наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до комісії разом з фінансовою звітністю (МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність»); стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». 2. Відповідальність управлінського персоналу Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності поданої станом на 31 грудня 2012 р. в існуючих обставинах згідно з вищезазначеними положеннями бухгалтерського обліку, викладеними в обліковій політики підприємства і достовірне її подання у відповідності до вимог МСФЗ та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. 3. Відповідальність аудитора Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом та оцінку загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки. 4. Висловлення думки На нашу думку, фінансова звітність ПрАТ «Ток» відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан підприємства на кінець дня 31.12.2012 р., його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до нормативних вимог щодо організації бухгалтерського обліку та звітності, законодавства України, облікової політики товариства. 5. Розкриття інформації відповідно до вимог Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку згідно Рішення № 1360 від 29.09.2011 року „Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевих позик)” 5.1 Загальна інформація про Товариство В результаті перевірки встановлено: ПрАТ "Ток" створено згiдно рiшення ФДМУ вiд 27.09 № 18-ОМ шляхом перетворення малого державного пiдприємства "Ток" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до указiв Президента України вiд 26.11.94 р. № 699/94 "Про заходи по захисту прав громадян на використання приватизацiйних сертифiкатiв" та вiд 19.05.95 р. № 382/95 "Про створення державної холдингової компанiї "Луганськтепловоз". Вiдповiдно до указу Президента України вiд 19.05.95 р. № 382/95,вiдповiдно до наказу ФДМУ вiд 29.09.95 № 23-АТ та наказу Регионального вiддiлення ФДМУ вiд 29.06.98 р. № 835 контрольний пакет акцiй ВАТ "Ток" у розмiрi 51,0 % передано у статутний фонд ХК "Луганськтепловоз" та належить її власностi. Приватне акціонерне товариство «Ток» засновано відповідно до Законів України “Про власність”, “Про підприємництво”, “Про підприємства в Україні”, “Про господарські товариства”, “Про цінні папери ”. Протягом усього періоду дiяльностi підприємства - розподілу, приєднання, вiддiлу та злиття не відбувалося. 5.2. Стан бухгалтерського обліку в Товаристві Бухгалтерський облік ведеться відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні ” від 16.07.1999 р. за № 996–ХIV. Облік в усіх суттєвих аспектах відповідає вимогам Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні ” з врахуванням вимог нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку. Облік усіх операцій здійснюється згідно з діючим Планом рахунків бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік ведеться за журнально-ордерною формою із застосуванням комп'ютерної техніки. Внутрішня облікова політика підприємства, яка відображає принципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова звітність, відповідають вимогам П(С)БО. Задовільний стан бухгалтерського обліку в Товаристві забезпечив своєчасне складання та подання до відповідних інстанцій фінансової, податкової та статистичної звітності. Аудиторами перевірено і підтверджується відповідність даних фінансової звітності даним обліку та відповідність даних окремих форм звітності один до одного. Бухгалтерський облік ведеться згідно вимог національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(с)БО). Річна фінансова звітність складена за національними стандартами бухгалтерського обліку. 5.3 Відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства За результатами господарської діяльності у 2012 р. Товариством отримано прибуток у сумі 341 тис. Грн. Сума нерозподіленого прибутку становить – 341 тис. Грн. Результат діяльності підтверджується первинними документами. Резервний капітал Товариством станом на 31.12.2012 р. сформовано розмірі 22 тис. Грн. Аудиторською перевіркою підтверджується правильність та адекватність визначення власного капіталу, його структури та призначення. Вартість чистих активів станом на 31.12.2012 р. складає 539 тис. Грн., що більше статутного капіталу на 414 тис. Грн. Це відповідає вимогам п. 3 ст. 155 ЦКУ від 16.01.2003р. 5.4. Виконання Товариством значних правочинів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» з виконання значних право чинів, які б складали більш ніж 10 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності тобто більш ніж 197 тис. Грн. В товаристві не відбувалось. На підставі наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинів. 5.5 Стан корпоративного управління в тому числі внутрішнього контролю і аудиту У відповідності до статуту та ст..32 ЗУ «Про акціонерні товариства» органами управління Товариством є: • Загальні збори акціонерів; • Наглядова рада Товариства; • Одноособовий виконавчий орган - директор; Органи контролю: • Ревізор, обраний на загальних зборах акціонерів; Вищим органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів, до компетенції якого належить, зокрема: - визначення основних напрямів діяльності Товариства; - внесення змін до статуту Товариства; - прийняття рішення про анулювання викуплених акцій, зміну типу Товариства, розміщення акцій, збільшення, або зменшення статутного капіталу Товариства, тощо. Основні функції та компетенція Наглядової Ради Товариства: • внесення пропозицій Загальним Зборам Акціонерів; • обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; • прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; • визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; • прийняття рішення про: обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; обрання (заміну) зберігача та депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; • вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з статутом Товариства. Основні обов’язки та компетенція Керівника Товариства: • організація виконання рішень Загальних зборів Акціонерів та Наглядової Ради; • розробка основних напрямів розвитку; • вирішення питань організації поточного обліку та контролю, своєчасного подання звітності, тощо. Керівник підзвітний в своїй діяльності Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді. На своїх засіданнях Керівник розглядає питання поточної і перспективної діяльності. На початку року затверджується план роботи Керівника на рік. Рішення Керівника Товариства приймаються простою більшістю голосів і оформляються протоколом за підписом Керівника і секретаря. Контроль за фінансовою діяльністю Товариства здійснює ревізор, обраний на загальних зборах акціонерів. Повноваження та основні обов’язки ревізора: • Здійснення контролю за діяльністю Керівника; • Підготовка та доведення до відома Загальних зборів акціонерів результатів перевірок фінансово-господарської діяльності. Статутом і штатним розписом посада внутрішнього аудитора не передбачена. Аудитори вважають, що система управління Товариства є достатньо дієвою. Стан корпоративного управління товариством можливо оцінити на даний час як задовільний. 5.6 Оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури, необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб'єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Аудиторами були проведені аналітичні процедури, виконані спостереження та перевірка. Аудитори отримали розуміння зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, способи фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризики, оцінили фінансові результати. При проведенні аудиту, ми не встановили моменти приховування, змови, підробки, навмисного не відображення операцій в обліку, які є елементами шахрайства, тому аудитори мають право сприймати надану інформацію, записи і документи як достовірні. Однак, аудитори мають думку, з певною часткою професійного скептицизму, що після перевірки можуть виникнути обставини, які викличуть питання щодо наявності помилок. 5.7 Відповідність інформації фінансової звітності іншій інформації, що розкривається Товариством Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю не виявлено. Аудиторською перевіркою підтверджуються фінансові дані, наведені у примітках до фінансової звітності, однак при цьому є деякі зауваження щодо розкриття облікової політики Товариства. Товариством розкрито основи облікової політики відповідно до вимог П(с)БО. Аудитори вважають, що облікова політика охоплює в деяких випадках теоретичні аспекти, що стосуються господарської діяльності фінансової установи, а не виробничого підприємства 6. Загальний висновок Ми вважаємо, що в процесі аудиту нами було зібрано достатньо доказів, щоб зробити наступний висновок. Визначення виручки від реалізації та фінансових результатів діяльності, порядок обчислення податкових та інших обов’язкових платежів проводилось товариством у звітному періоді, у порядку, передбаченому нормативними актами України з питань бухгалтерського та податкового обліку. Бухгалтерська, податкова та статистична звітність складалась та подавалась товариством у повному обсязі. Показники статей річного балансу товариства станом на 31.12.2012 р. відповідають даним синтетичного обліку та існуючим нормативам бухгалтерського обліку, реально та точно відображають його фінансовий стан, їх достовірність та повнота може бути підтверджена за результатами операцій в періоді з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. Показники фінансового стану товариства відображені в синтетичному обліку адекватно. Виконані аудиторські процедури дають підставу підтвердити достовірність та повноту показників балансу та Звіту про фінансові результати за 2012 р. Концептуальною основою фінансової звітності, яку використано для підготовки фінансових звітів, є законодавство України. Концептуальна основа фінансової звітності, використана для підготовки фінансових звітів і визначається національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні, затвердженими Міністерством Фінансів України. Аудитор не виявив значних подій, що відбулися в товаристві протягом 2012 р., які можуть суттєво вплинути на фінансово-господарський стан та призвести до значної зміни вартості її цінних паперів. Таким чином, фінансова звітність ПрАТ “Ток” станом на 31 грудня 2012 р. підготовлена на підставі дійсних даних бухгалтерського обліку відповідно до застосованої концептуальної основи складання фінансової звітності, справедливо і достовірно в усіх суттєвих аспектах відображує інформацію щодо видів активів, зобов’язань, власного капіталу, фінансових результатів, чистих активів та відповідає вимогам облікової політики товариства, МСА 700 і МСА 705 та інших стандартів, стосовно підготовки аудиторського висновку, чинного законодавства і нормативним актам України. 7. Основні відомості про аудиторську фірму: Аудиторська фірма: Аудиторська фірма “Паралель” Державна реєстрація: 22.02.1995 р., № запису 1382 120 0000 006563 Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія А00 № 487862 Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності: № 0657, видано на підставі рішення Аудиторської палати України від 26 січня 2001 року № 98 та продовжено до 30 листопада 2015 року № 222/3. Місцезнаходження: 91055, м. Луганськ, вул. Свердлова 20 в/2. Телефон: тел. (0642) 53-63-72 Електронна пошта: vlarikov@mail.ru 8. Основні відомості про умови договору про проведення аудиту: Договір на виконання аудиторських послуг: договір від 27 лютого 2013 р. Аудит проведено в період: з 1 березня по 23 квітня 2013 р. Дата аудиторського висновку: 24 квітня 2013 р. Директор-аудитор МПП «Аудиторська фірма «Паралель» Ларікова Л.Ф. Сертифікат серії А № 001625 від 27.10.1994 р., № 21 продовжений рішенням АПУ від 29.10.1998 р., № 70 від 25.09.2003 р., № 127 та від 16.07.2008 р. № 192). Аудитор: Костирко Л.А. Сертифікат серії А № 000145 від 13.01.1994 р., № 10 продовжений рішенням АПУ від 18.12.1997 р., № 61 від 30.01.2003 р., № 119 та від 13.12.2007 р. № 185/3).