На главную
Карта сайта

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Посада Головний бухгалтер
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вiльховченко Людмила Степанiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕН 188341 16.05.2002 Артемівський РВ ЛМУУМВС України в Луганській області
Рік народження** 1962
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 22
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний бухгалтер ВАТ"Ток"
Опис Обов"язки головного бухгалтера: -організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Посад на інших підприємствах не займає. Винагорода в грошовій формі виплачувалась у вигляді заробітної плати згідно штатного розкладу. Згідно рішення загальних зборів акціонерів ( Протокол № 13 від 25.04.2012 р) було припинено повноваження правління ПРАТ «Ток» в повному складі, в зв"язку з цим посадову особу було звільнено з посади член правління . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Попереднi посади:бухгалтер, старший бухгалтер, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер

 

Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Татунько Олександр Дмитрович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕН 165814 18.04.1996 Жовтневий РВ ЛМУУМВС України в Луганській області
Рік народження** 1958
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 14
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "ТОК", iнженер
Опис Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства та в межах своєї компетенції контролює та регулює діяльність Директора Товариства. До виключної компетенції Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Директора; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»; - затвердження умов праці та контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв, встановлення розміру їх винагороди; - обрання реєстраційної комісії, - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого Законом України «Про акціонерні товариства»; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, філій та представництв Товариства; - вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) 10% і більше акцій Товариства; - прийняття рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; - надання дозволу Директору або особі, що виконує його обов'язки на укладання договорів про отримання кредитів та заставу майна Товариства на будь-яку суму; - затвердження щорічного та довгострокового (не менш ніж на три роки) бюджетів товариства (кошторис затрат товариства за основними елементами та джерелами їх фінансування включаючи план залучення і погашення кредитів та позик). - затвердження бізнес-плану товариства, який включає: а) аналіз ситуації в області діяльності товариства з детальним аналізом ринків за основною номенклатурою виробленої продукції; б) аналіз бізнесу товариства, його структури та маркетингового аналізу, SWOT - аналіз (систему структуризація і наступного аналізу інформації про події, ситуації і т.п., що базується на наступних критеріях: достоїнства, переваги (слабкості, недоліків, можливості і загрози, ризики)), стратегії розвитку, виробничо-економічної діяльності, фінансової та інвестиційної діяльності; в) прогноз виробництва та продажу продукції за всією товарною номенклатурою товариства, прогнозний баланс, прогнозний звіт про рух грошових коштів і прогнозний звіт про прибутки і збитки не менш ніж на трилітній період з необхідним рівнем деталізації; - затвердження інвестиційної програми товариства (плану капітальних вкладень з розбиттям по об'єктах, плану довгострокових фінансових вкладень, включаючи придбання акцій і доль, участі в третіх особах, витрати на реалізацію); - надання згоди, яка є обов'язковою для Директора товариства, при здійсненні ним наступної правомочності або дій: а) будь-якої покупки, продажі, відчуження, передачі або обтяжило акцій або інших доль, участі в будь-якому товаристві або партнерстві, або будь-яких основних засобів, які мають вартість понад 10% (десять відсотків) вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, за винятком правомочності, яка здійснюватиметься в процесі звичайної господарською діяльності; б) укладення будь-якого договору про спільне підприємство, загальна сума якого перевищує 10%(десять відсотків) вартостей активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, за винятком правомочності, яка здійснюватиметься в процесі звичайної господарської діяльності. Посад на інших підприємствах не займає. Стаж керівної роботи(років) - 14. Призначення відбулося згідно рішення загальних зборів акціонерів ( Протокол № 13 від 25.04.2012 р) Винагорода в грошовій формі або натуральній форміу звітному році не виплачувалась Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Попереднi посади:електромонтер,старший iнженер-електроник, провiдний iнженер-електроник, начальник ИЛ, інженер.

 

Посада Голова Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ПАТ "Луганськтепловоз"
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 05763797
Рік народження**  
Освіта**  
Стаж керівної роботи (років)**  
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**  
Опис Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних Наглядову раду. До виключної компетенції Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Директора; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»; - затвердження умов праці та контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв, встановлення розміру їх винагороди; - обрання реєстраційної комісії, - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого Законом України «Про акціонерні товариства»; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, філій та представництв Товариства; - вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) 10% і більше акцій Товариства; - прийняття рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; - надання дозволу Директору або особі, що виконує його обов'язки на укладання договорів про отримання кредитів та заставу майна Товариства на будь-яку суму; - затвердження щорічного та довгострокового (не менш ніж на три роки) бюджетів товариства (кошторис затрат товариства за основними елементами та джерелами їх фінансування включаючи план залучення і погашення кредитів та позик). - затвердження бізнес-плану товариства, який включає: а) аналіз ситуації в області діяльності товариства з детальним аналізом ринків за основною номенклатурою виробленої продукції; б) аналіз бізнесу товариства, його структури та маркетингового аналізу, SWOT - аналіз (систему структуризація і наступного аналізу інформації про події, ситуації і т.п., що базується на наступних критеріях: достоїнства, переваги (слабкості, недоліків, можливості і загрози, ризики)), стратегії розвитку, виробничо-економічної діяльності, фінансової та інвестиційної діяльності; в) прогноз виробництва та продажу продукції за всією товарною номенклатурою товариства, прогнозний баланс, прогнозний звіт про рух грошових коштів і прогнозний звіт про прибутки і збитки не менш ніж на трилітній період з необхідним рівнем деталізації; - затвердження інвестиційної програми товариства (плану капітальних вкладень з розбиттям по об'єктах, плану довгострокових фінансових вкладень, включаючи придбання акцій і доль, участі в третіх особах, витрати на реалізацію); - надання згоди, яка є обов'язковою для Директора товариства, при здійсненні ним наступної правомочності або дій: а) будь-якої покупки, продажі, відчуження, передачі або обтяжило акцій або інших доль, участі в будь-якому товаристві або партнерстві, або будь-яких основних засобів, які мають вартість понад 10% (десять відсотків) вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, за винятком правомочності, яка здійснюватиметься в процесі звичайної господарською діяльності; б) укладення будь-якого договору про спільне підприємство, загальна сума якого перевищує 10%(десять відсотків) вартостей активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, за винятком правомочності, яка здійснюватиметься в процесі звичайної господарської діяльності. Представником ПАТ "Луганськтепловоз" є Мирошниченко Юрій Петрович. Займає посаду заступник технічного директора за основними фондами та енергозабезпеченню ПАТ "Луганськтепловоз". , адреса : м.Луганськ, вул.Фрунзе,107. Призначення відбулося згідно рішення загальних зборів акціонерів ( Протокол № 13 від 25.04.2012 р) та рішення Наглядової ради (Протоколу засідання наглядової ради № 1 від 21.05.2012 р) Винагорода в грошовій формі або натуральній форміу звітному році не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Попереднi посади:заступник технічного директора за основними фондами та енергозабезпеченню ПАТ "Луганськтепловоз".

 

Посада Директор
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Чєрєнєв Олександр Валентинович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕМ 087925 03.03.1999 Кам"янобрідський РВ УМВС України в Луганській області
Рік народження** 1958
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 25
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ"ТОК", начальник дiльницi, голова правління
Опис До компетенції Директора відносяться: 1) забезпечення та організація виконання рішень Загальних зборів Товариства та Наглядової ради; 2) розробка та організація виконання загальних напрямків економічного та соціального розвитку Товариства; 3) питання вибору напрямків науково-виробничої діяльності Товариства та технічного переозброєння його виробництва; 4) питання зовнішньоекономічної діяльності товариства; 5) попереднє обговорення усіх питань, що підлягають розгляду Загальними зборами Товариства, підготування у зв'язку з цим відповідних матеріалів; 6) підготування річного звіту і балансу Товариства; 7) подання на розгляд вищого органу Товариства по­годжених із Наглядовою радою проектів рішень про участь Товариства у об'єднаннях, промислово-фінансових групах та у створенні інших господарських товариств; 8) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства; 9) розглядання конфліктних ситуацій в Товаристві та прийняття заходів по їх розв'язанню; 10) інші питання діяльності Товариства, що йому де­леговані за рішенням Загальних зборів Товариства та Наглядової ради; 11) складання, затвердження та внесення змін до кошторису витрат на соціальний розвиток Товариства; Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Директор Товариства: - організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді плани (бюджети) Товариства, а також подання на розгляд Наглядовій раді і на затвердження Загальним зборам річної фінансової звітності, порядку покриття збитків; - забезпечує підвищення ефективності виробничої та комерційної діяльності Товариства, розвитку господарських зв'язків; - вживає заходи щодо зменшення собівартості та збільшення конкурентоспроможності продукції, а також щодо збільшення прибутку Товариства; - організує розробку пропозицій щодо розподілу прибутку та розміру дивідендів для представлення Наглядовій раді; - організує підготовку та укладення колективного договору; - звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки та по формам, затвердженим відповідними рішеннями Наглядової ради; - організує підготовку питань, що виносяться на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів; - здійснює оперативне керівництво роботою Товариства згідно з його планами; - організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді пропозиції, щодо організаційної структури Товариства; - затверджує інструкції, положення та звіти про роботу структурних підрозділів Товариства; - самостійно видає накази, розпорядження та інші акти управління, за винятком тих, на підписання яких відповідно до цього Статуту потрібно одержати обов'язковий дозвіл Наглядової ради; - наймає та звільняє працівників Товариства, за винятком тих, по яким необхідне узгодження з Наглядовою радою; - призначає та відкликає керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства після узгодження з Наглядовою радою; - заохочує та накладає стягнення на працівників Товариства; - підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства; - видає довіреності; - приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві; - приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами; - ухвалює рішення про пред'явлення від імені Товариства претензій і позовів до юридичних і фізичних осіб; - забезпечує безпечне ведення всіх робіт, пов'язаних з виробничою та господарською діяльністю; - організовує підготовку і навчання кадрів; - визначає склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства; - самостійно приймає рішення про укладення договорів (контрактів), здійснення правочинів, у тому числі на відчуження майна Товариства, за винятком тих, на укладення яких відповідно до цього Статуту потрібно одержати обов'язковий дозвіл Наглядової ради або Загальних зборів. Директор або особа, яка тимчасово виконує його обов’язки, вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства з урахуванням обмежень, визначених цим Статутом, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Директор самостійно затверджує штатний розклад Товариства, визначає посадові оклади, тарифи, ставки, форми, розмір і системи оплати праці робітників та інших осіб, що залучаються до роботи у Товаристві, а також інших видів винагороди працівників згідно з законодавством України; Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забеспечення директора визначаються в контракті. Посад на інших підприємствах не займає. Стаж керівної роботи(років) - 25. Призначення відбулося згідно рішення загальних зборів акціонерів ( Протокол № 13 від 25.04.2012 р) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попереднi посади: електромонтер,iнженер,старший iнженер-електроник, начальник бюро,директор,начальник дiльницi,голова првління .

 

Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ПАТ "Луганськтепловоз"
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 05763797
Рік народження**  
Освіта**  
Стаж керівної роботи (років)**  
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**  
Опис До виключної компетенції Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Директора; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»; - затвердження умов праці та контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв, встановлення розміру їх винагороди; - обрання реєстраційної комісії, - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого Законом України «Про акціонерні товариства»; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, філій та представництв Товариства; - вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) 10% і більше акцій Товариства; - прийняття рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; - надання дозволу Директору або особі, що виконує його обов'язки на укладання договорів про отримання кредитів та заставу майна Товариства на будь-яку суму; - затвердження щорічного та довгострокового (не менш ніж на три роки) бюджетів товариства (кошторис затрат товариства за основними елементами та джерелами їх фінансування включаючи план залучення і погашення кредитів та позик). - затвердження бізнес-плану товариства, який включає: а) аналіз ситуації в області діяльності товариства з детальним аналізом ринків за основною номенклатурою виробленої продукції; б) аналіз бізнесу товариства, його структури та маркетингового аналізу, SWOT - аналіз (систему структуризація і наступного аналізу інформації про події, ситуації і т.п., що базується на наступних критеріях: достоїнства, переваги (слабкості, недоліків, можливості і загрози, ризики)), стратегії розвитку, виробничо-економічної діяльності, фінансової та інвестиційної діяльності; в) прогноз виробництва та продажу продукції за всією товарною номенклатурою товариства, прогнозний баланс, прогнозний звіт про рух грошових коштів і прогнозний звіт про прибутки і збитки не менш ніж на трилітній період з необхідним рівнем деталізації; - затвердження інвестиційної програми товариства (плану капітальних вкладень з розбиттям по об'єктах, плану довгострокових фінансових вкладень, включаючи придбання акцій і доль, участі в третіх особах, витрати на реалізацію); - надання згоди, яка є обов'язковою для Директора товариства, при здійсненні ним наступної правомочності або дій: а) будь-якої покупки, продажі, відчуження, передачі або обтяжило акцій або інших доль, участі в будь-якому товаристві або партнерстві, або будь-яких основних засобів, які мають вартість понад 10% (десять відсотків) вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, за винятком правомочності, яка здійснюватиметься в процесі звичайної господарською діяльності; б) укладення будь-якого договору про спільне підприємство, загальна сума якого перевищує 10%(десять відсотків) вартостей активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, за винятком правомочності, яка здійснюватиметься в процесі звичайної господарської діяльності. Представником ПАТ "Луганськтепловоз" є Пац Лариса Олександрівна. Займає посаду заступника начальника планово-економічного відділу ПАТ "Луганськтепловоз", адреса : м.Луганськ, вул.Фрунзе,107. Винагорода в грошовій формі або натуральній форміу звітному році не виплачувалась Призначення відбулося згідно рішення загальних зборів акціонерів ( Протокол № 13 від 25.04.2012 р) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Попереднi посади: економiст, ведучiй економiст, начальник бюро статистики, заступник начальника планово-економiчного вiддiлу.

 

Посада Ревізор
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ПАТ "Луганськтепловоз"
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 05763797
Рік народження**  
Освіта**  
Стаж керівної роботи (років)**  
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**  
Опис Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізора. Права та обов'язки Ревізора визначаються законодавством України, цим Статутом та Положенням про Ревізора, а також договором, що укладається з ним. Від імені Товариства договір з Ревізором підписує Директор, або особа, уповноважена на те Загальними зборами Товариства. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства». Статутом або внутрішніми положеннями Товариства. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та готує висновок. Представником ПАТ "Луганськтепловоз" є Федотова Ірина Іванівна. Займає посаду начальник внутрішнього аудиту ПАТ "Луганськтепловоз", адреса : м.Луганськ, вул.Фрунзе,107. Винагорода в грошовій формі або натуральній форміу звітному році не виплачувалась. Призначення відбулося згідно рішення загальних зборів акціонерів ( Протокол № 13 від 25.04.2012 р) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Попереднi посади:начальник внутрішнього аудиту ПАТ "Луганськтепловоз".