На главную
Карта сайта

Інформація про загальні збори акціонерів

 

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 25.04.2012
Кворум зборів** 82.43
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Про розгляд і затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році. 3. Про розгляд і затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік. 4. Про розгляд і затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік. 5. Затвердження за результатами звітів органів управління річного звіту Товариства за 2011 рік. 6. Про розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи за 2011 рік. 7. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік. 8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту. 9. Скасування внутрішніх положень «Про Правління товариства», «Про Ревізійну комісію», затвердження в новій редакції внутрішніх положень «Про Наглядову раду», "Про Загальні збори Товариства", прийняття положення «Про Ревізора». 10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. 11. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 12.Затвердження кошторису на утримання Наглядової ради 13. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 14. Обрання Ревізора Товариства. 15. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради та Ревізором товариства. 16. Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства. 17. Про створення одноосібного виконавчого органу (директора Товариства). 18. Про обрання директора Товариства. 19. Про надання попередньої згоди на здійснення Товариством значних правочинів (із вказівкою характеру та сум). Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Iншi особи пропозицiї до перелiку питань порядку денного не подавали. Результати розгляду питань порядку денного: По першому питанню ВИРІШИЛИ: Затвердити лічильну комісію у складі: Пятніцькову Л.А., Чєрєнєва І.О., Голодного С.В. По другому питанню ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік. По третьому питанню ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради за 2011 рік. По четвертому питанню ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2011 рік. По п’ятому питанню ВИРІШИЛИ: Річний баланс товариства за 2011 рік з наступними показниками (тис. грн.): Актив балансу: 2011 рік Розділ 1 активу балансу Необоротні активи 485,0 Розділ 2 активу балансу Оборотні активи 1332,0 Розділ 3 активу балансу Витрати майбутніх періодів 9,0 Пасив балансу: Розділ 1 пасиву балансу Власний капітал 283,0 Розділ 2 пасиву балансу Забезпечення наступних витрат та платежів 480,0 Розділ 4 пасиву балансу Поточні зобов’язання 1043,0 Разом: Баланс за звітний період 1806,0 По шостому питанню ВИРІШИЛИ: Затвердити запропоновані нормативи розподілу чистого прибутку на 2012 рік: - резервний фонд – 5% чистого прибутку в розмірі 7,15 тис. грн.; - фонд дивідендів – 59,44% чистого прибутку в розмірі 85,8 тис. грн. (0,17 грн. на акцію); - фонд розвитку виробництва - 35,56% чистого прибутку в розмірі 50,85 тис. грн. Виплату дивідендів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» провести не пізніше 6 місяців, з дня прийняття рішення загальними зборами акціонерів, а саме не пізніше 25 жовтня 2012 року. По сьомому питанню ВИРІШИЛИ: ВИРІШИЛИ: 7.1. Затвердити основні напрямки діяльності на 2012 рік: Послуги з технічного обслуговування та ремонту обладнання - 6211,00 тис.грн. Послуги з механічної обробки деталей - 939,0 тис.грн. Усього - 7150,0 тис.грн. По восьмому питанню ВИРІШИЛИ: У зв’язку зі зміною Класифікатора видів економічної діяльності викласти п. 3.2 в новій редакції. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається поштовим зв’язком простим листом кожному акціонеру (п. 10.17). Наглядова рада товариства обирається загальними зборами товариства в кількості 3 членів строком на 3 роки шляхом кумулятивного голосування. Додати до п. 12.11 наступне: - затвердження щорічного та довгострокового (не менш ніж на три роки) бюджетів товариства (кошторис затрат товариства за основними елементами та джерелами їх фінансування включаючи план залучення і погашення кредитів та займів). - затвердження бізнес-плану товариства, який включає: а) аналіз ситуації в області діяльності товариства з детальним аналізом ринків за основною номенклатурою виробленої продукції; б) аналіз бізнесу товариства, його структури та маркетингового аналізу, SWOT; - аналіз (систему структуризація і наступного аналізу інформації про події, ситуації і т.п., що базується на наступних критеріях: достоїнства, переваги (слабкості, недоліків, можливості і загрози, ризики)), стратегії розвитку, виробничо-економічної діяльності, фінансової та інвестиційної діяльності; в) прогноз виробництва та продажу продукції за всією товарною номенклатурою товариства, прогнозний баланс, прогнозний звіт про рух грошових коштів і прогнозний звіт про прибутки і збитки не менш ніж на трилітній період з необхідним рівнем деталізації; - затвердження інвестиційної програми товариства (плану капітальних вкладень з розбиттям по об'єктах, плану довгострокових фінансових вкладень, включаючи придбання акцій і доль, участі в третіх особах, витрати на реалізацію); - надання згоди, яка є обов'язковою для директора товариства, при здійсненні ним наступної правомочності або дій: а) будь-якої покупки, продажі, відчуження, передачі або обтяжило акцій або інших доль, участі в будь-якому товаристві або партнерстві, або будь-яких основних засобів, які мають вартість понад 10% (десять відсотків) вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, за винятком правомочності, яка здійснюватиметься в процесі звичайної господарською діяльності; б) укладення будь-якого договору про спільне підприємство, загальна сума якого перевищує 10%(десять відсотків) вартостей активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, за винятком правомочності, яка здійснюватиметься в процесі звичайної господарської діяльності. По дев’ятому питанню ВИРІШИЛИ: Скасувати положення «Про Правління товариства», «Про Ревізійну комісію», затвердити запропоновану нову редакцію положень «Про Наглядову раду», «Про загальні збори Товариства», «Про Ревізора». По десятому питанню ВИРІШИЛИ: Припинити повноваження членів Наглядової ради ПРАТ «Ток» в повному складі. По одинадцятому питанню ВИРІШИЛИ: Обрати Наглядову раду ПРАТ «Ток» терміном на 3 роки в такому складі: 1. Мірошниченко Ю.П. - заступник технічного директора ПАТ «Луганськтепловоз» 2. Пац Л.А. - начальник планово-економічного відділу ПАТ «Луганськтепловоз» 3. Татунько А.Д. - головний інженер ПРАТ «Ток» По дванадцятому питанню Рішення не прийнято По тринадцятому питанню ВИРІШИЛИ: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПРАТ «Ток» в повному складі. По чотирнадцятому питанню ВИРІШИЛИ: Обрати Ревізором ПРАТ «Ток» терміном на 3 роки Федотову І.І. - начальника відділу внутрішнього аудиту ПАТ «Луганськтепловоз» По п’ятнадцятому питанню ВИРІШИЛИ: Затвердити запропоновані умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізором Товариства. По шістнадцятому питанню ВИРІШИЛИ: Припинити повноваження Правління ПРАТ «Ток» в повному складі. По сімнадцятому питанню ВИРІШИЛИ: Створити одноосібний виконавчий орган - директор ПРАТ «Ток». По вісімнадцятому питанню ВИРІШИЛИ: Обрати директором ПРАТ «Ток» Чєрєнєва О.В. терміном на 5 років. Доручити голові наглядової ради ПРАТ «Ток», підписати контракт з Чєрєнєвим О.В. По дев’ятнадцятому питанню ВИРІШИЛИ: 19.1. Надати товариству попередню згоду на вчинення значних правочинів: № з/п Характер угоди Сума угоди, млн. грн., без ПДВ 1 Механічна обробка деталей 5,94 2 Забезпечення справності обладнання 9,5 3 Капітальний ремонт та відновлення обладнання 10,9 4 Придбання обладнання 1,7 5 Оптова торгівля 0,9 Позачергові збори в 2012 р. не проводилися.
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.