На главную
Карта сайта

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 347 535 30 0 377 535
будівлі та споруди 165 161 0 0 165 161
машини та обладнання 182 374 0 0 182 374
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 30 0 30 0
2. Невиробничого призначення: 2 5 0 0 2 5
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 2 5 0 0 2 5
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 349 540 30 0 379 540
Опис Виробнича потужнiсть основних засобiв пiдприємства використовується повнiстю. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не було. Основнi засоби вiдображенi у Балансi по собiвартостi за вирахуванням зносу. Первісна вартість основних засобів на 31.12.12 р. складає 1947 тис.грн. Знос основних засобів на 31.12.12 р. складає 1407 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв складає 72,3 % . Умови використання основних засобiв: 1.Будiвлi та споруди використовуються в виробничi та адмiнiстративнi примiщення. 2.Машини та обладнання необхiднi для здiйснення основного виду дiяльностi - надання послуг по ремонту та технiчному обслуговуванню обладнання. Обмежень щодо використання основних засобiв немає, основнi засоби в заставi не знаходяться.