На главную
Карта сайта

Інформація про випуски акцій емітента

Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
31.05.2011 11/12/1/11 Луганське територiальне управлiння ДКЦПФР UA1200871002 Акції Іменні прості Бездокументарна Іменні 0.25 500000 125000 100
Опис Торгiвля ЦП емiтента на бiржовому ринку та iнших органiзацiйно оформлених позабiржових ринках ЦП не вiдбувалася.Заява та намiрiв щодо подання заяв для допуску на бiржi (органiзованi ринки) ПрАТ не має. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах у звiтному роцi не було.Додаткової емiсiї акцiй за звiтний перiод не проводилось