На главную
Карта сайта

Опис бізнесу

Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) ВАТ "Ток" створено згiдно рiшення ФДМУ вiд 27.09 № 18-ОМ шляхом перетворення малого державного пiдприємства "Ток" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до указiв Президента України вiд 26.11.94 р. № 699/94 "Про заходи по захисту прав громадян на використання приватизацiйних сертифiкатiв" та вiд 19.05.95 р. № 382/95 "Про створення державної холдингової компанiї "Луганськтепловоз". Вiдповiдно до указу Президента України вiд 19.05.95 р. № 382/95,вiдповiдно до наказу ФДМУ вiд 29.09.95 № 23-АТ та наказу Регионального вiддiлення ФДМУ вiд 29.06.98 р. № 835 контрольний пакет акцiй ВАТ "Ток" у розмiрi 51,0 % передано у статутний фонд ХК "Луганськтепловоз" та належить її власностi. У 2011 роцi на виконання Закону України "Про акцiонернi товариства" та рiшення Наглядової Ради товариства № 66 вiд 11.05.2011 р.,Товариство здiйснило перевод акцiй з документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування . 03.06.2011 р. загальнi збори акцiонерiв прийняли рiшення про змiну типу товариства на приватне акцiонерне товариство.
   
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом До складу ПрАТ входять наступнi структурнi пiдроздiли : - аппарат управлiння; - дiльниця по ремонту та технiчному обслуговуванню обладнання; - дослiдна лабораторiя; -ремонтно-механiчна дiльниця. Дочiрнiх пiдприємств,фiлiй,представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв товариство не має. Змiн в органiзацiйнiй структурi у порiвняннi з попереднiм звiтним роком не було.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб в 2011 роцi не було.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Фiнансова звiтнiсть за 2011 рiк сформована згiдно з Положеннями (стандартами) бухгалтерского облiку в Українi та вiдповiдно з Законом України вiд 16.07.1999 року N 996-XIV та iнструкцiї про застосування Плану розрахункiв бухгалтерського облiку та наказу голови правлiння товариства. 3 метою складання фiнансовоi звiтностi за П(С)БО були використанi такi принципи облiкової полiтики. Основнi засоби вiдображенiза фактичними витратами на їх придбання, установку, спорудження та виготовлення. У 2011 р. амортизацiя нараховувалася за прямолiнiйним методом . Запаси включають матерiали, паливо, запчастини, товари для перепродажу , МШП на складi , якi облiковуються за фактичною собiвартiстю .Грошовi кошти включають суму грошей у касi та розрахунковому рахунку. Дебiторська заборгованiсть за товари,послуги вiдображається за реальною вартiстю. Резерв сумнiвних боргiв на пiдприємствi не створюється.Iнша дебiторська заборгованiсть складається iз заборгованостi, яка не пов"язана з реалiзацiєю продукцiї. Для визначення доходу вiд реалiзацiї робот, послуг використовується метод нарахування тобто доходи товариства визначаються на дату вiдвантаження продукцiї. З полiтикою щодо облiку фiнансових iнвестицiй товариство не визначилося. Оподаткований прибуток визначався згiдно податкового законодавства України.Бухгалтерський облiк податку на додану вартiсть здiйснювався у вiдповiдностi з записами, якi витiкають iз данних податкового облiку у вiдповiдностi з податковим законодавством.
Текст аудиторського висновку АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ПАРАЛЕЛЬ" Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 0657, видано на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 26 сiчня 2001 року № 98 та продовжено до 30 листопада 2015 року № 222/3. 91055, м. Луганськ, вул. Свердлова 20 в/2.Тел.53-63-72 код ЄДРПОУ 13380576, р/р 26005210021740 у ЛФ АТ <Брокбiзнесбанк>, МФО 304632 АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК незалежної аудиторської фiрми <Паралель> Звiт щодо фiнансової звiтностi приватного акцiонерного товариства <Ток> за 2011 рiк Загальним зборам акцiонерiв Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку Правлiнню ПрАТ <Ток> м. Луганськ 30 березня 2012 р. Вступ Ми провели аудит фiнансової звiтностi приватного акцiонерного товариства <Ток> (далi - Товариство), яка включає Баланс станом на 31 грудня 2011 року, Звiт про фiнансовi результати, Звiт про рух грошових коштiв, Звiт про власний капiтал за рiк, що минув на зазначену дату, Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi та важливi аспекти облiкової полiтики. Облiкова полiтика товариства визначена наказом № 13 вiд 17.01.2011 року. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу щодо фiнансової звiтностi Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цих фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до Нацiональних стандартiв (положень) бухгалтерського облiку та за внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Вiдповiдальнiсть аудитора Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриття у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. Основнi вiдомостi про емiтента Приватне акцiонерне товариство <Ток> дiє вiдповiдно статуту, зареєстрованому рiшенням виконавчого комiтету Луганської мiської Ради народних депутатiв вiд 17.10.1995р., державний номер реєстрацiї 84/ 4737. Останнi змiни до статуту ПрАТ "Ток" були внесенi 15.12.2011 р. №запису 13821070014007389. Вiдповiдно статуту, основними видами дiяльностi пiдприємства з'являються ремонт металорiжучих та деревообробних верстатiв, ремонт засобiв обчислювальної технiки. Власниками товариства є акцiонери ПрАТ <Ток>, фiзичнi та юридичнi особи, якi володiють акцiями ПрАТ. Кiлькiсть акцiонерiв складає 55, з них: фiзичних осiб - 54, якi володiють 245000 шт. акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. За кожну, на суму 61250 грн. З часткою в статутному капiталi 49 %; юридичних осiб - 1- Холдингова компанiя "Луганськтепловоз", яке володiє 255000 шт. акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. За кожну, на суму 63750 грн. З часткою в статутному капiталi 51 %. Все це складає статутний фонд, який заявлено в установчих документах. Дiяльнiсть товариства в 2011 роцi проводилась в межах нового статуту, затвердженого загальними зборами акцiонерiв товариства, протокол №12 вiд 03.06.2011 року. Луганським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку видано Свiдоцтво про реєстрацiю випуску простих iменних акцiй на загальну суму сто двадцять п'ять тисяч гривен, номiнальною вартiстю двадцять п'ять копiйок, у кiлькостi п'ятсот тисяч штук. Реєстрацiйний номер випуску цiнних паперiв 11/12/1/11 вiд 31.05.2011 року. Висновок щодо вимог Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку Вiдповiдно вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 №1360 та Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006 р. №1591, були виконанi аудиторськi процедури для отримання аудиторських доказiв стосовно сум i розкриття: - iнформацiї за видами активiв вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку; - iнформацiї про зобов'язання вiдповiдно до П(с)БО; - iнформацiї про власний капiтал вiдповiдно до П(с)БО; - вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам законодавства, якi на кiнець звiтного перiоду бiльш нiж розмiр статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам п.3 ст.155 ЦКУ вiд 16.01.2003р.; - сплати товариством статутного фонду (капiталу) у встановленi законодавством термiни; - розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку у Звiтi про фiнансовi результати вiдповiдно до П(с)БО, який за 2011 рiк склав 143 тис. Грн.; - iнформацiї про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених ч.1 ст.41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". Аудит здiйснено вiдповiдно до мiждержавних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (МСА), зокрема, вiдповiдно до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi ", МСА 705 "Модифiкацiя думки незалежного аудитора ", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора " та вимог до законодавства. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. На нашу думку, фiнансова звiтнiсть ПрАТ "Ток" станом на 31 грудня 2011 р. пiдготовлена на пiдставi дiйсних даних бухгалтерського облiку вiдповiдно до застосованої концептуальної основи складання фiнансової звiтностi, справедливо i достовiрно в усiх суттєвих аспектах вiдображує iнформацiю щодо видiв активiв, зобов'язань, власного капiталу, фiнансових результатiв, чистих активiв та вiдповiдає вимогам облiкової полiтики товариства, МСА 700 i МСА 705 та iнших стандартiв, стосовно пiдготовки аудиторського висновку, чинного законодавства i нормативним актам України. ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК Ми вважаємо, що в процесi аудиту нами було зiбрано достатньо доказiв, щоб зробити наступний висновок. Визначення виручки вiд реалiзацiї та фiнансових результатiв дiяльностi, порядок обчислення податкових та iнших обов'язкових платежiв проводилось товариством у звiтному перiодi, у порядку, передбаченому нормативними актами України з питань бухгалтерського та податкового облiку. Бухгалтерська, податкова та статистична звiтнiсть складалась та подавалась товариством у повному обсязi. Показники статей рiчного балансу товариства станом на 31.12.2011р. Вiдповiдають даним синтетичного облiку та iснуючим нормативам бухгалтерського облiку, реально та точно вiдображають його фiнансовий стан, їх достовiрнiсть та повнота може бути пiдтверджена. Показники фiнансового стану товариства вiдображенi в синтетичному облiку адекватно. Виконанi аудиторськi процедури дають пiдставу пiдтвердити достовiрнiсть та повноту показникiв балансу та Звiту про фiнансовi результати за 2011р. Статутний фонд товариства сплачений повнiстю у встановленi законодавством термiни. Аудитор не виявив значних подiй, що вiдбулися в товариствi протягом 2011 р., якi можуть суттєво вплинути на фiнансово-господарський стан та призвести до значної змiни вартостi її цiнних паперiв. Таким чином, фiнансова звiтнiсть ПрАТ <Ток> вiдображає правдиву i неупереджену по усiх суттєвих аспектах картину фiнансового стану пiдприємства станом на 31.12.2011р., а також результатiв його дiяльностi i руху грошових потокiв за 2011 рiк у вiдповiдностi до законодавчих i нормативних актiв в Українi з пiдприємництва, бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi та аудиту. Iнша допомiжна iнформацiя Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства складає 283 тис. Грн., що бiльше розмiру статутного капiталу на 158 тис. Грн. (станом на 31.12.2011р.). Це вiдповiдає вимогам п.3 статтi 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003 р. Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що перевiрялася та iншою iнформацiєю, що розкривається керiвництвом та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю, аудиторами не виявлено. Аудитом не висловлюється висновок про результати iнвентаризацiї основних засобiв в результатi неприсутностi аудитора при її проведеннi. За звiтний перiод значних правочинiв (10% i бiльше вартостi активiв товариства) за даними фiнансової звiтностi не вiдбувалось. Стан корпоративного управлiння товариством можливо оцiнити на даний час як задовiльний. У нас не виникло нiяких пiдозрiв щодо неможливостi безперервної дiяльностi товариства на наступних 12 мiсяцiв. Вiдповiдно до ст. 73-74 роздiлу ХIV закону України "Про акцiонернi товариства" служба внутрiшнього аудиту в товариствi не створювалася. Перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства здiйснювала ревiзiйна комiсiя. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Аудиторська фiрма: Аудиторська фiрма "Паралель" Державна реєстрацiя: 22.02.1995 р., № запису 1382 120 0000 006563 Свiдоцтво про державну реєстрацiю: Серiя А00 № 487862 Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi: № 0657, видано на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 15 грудня 2005 року № 156/6. Мiсцезнаходження: 91055, м. Луганськ, вул. Свердлова 20 в/2. Телефон: тел. 53-63-72 Електронна пошта: vlarikov@mail.ru Основнi вiдомостi умов договору про проведення аудиту: Договiр на виконання аудиторських послуг: договiр вiд 6 лютого 2012 р. Аудит проведено в перiод: з 7 лютого по 30 березня 2012 р.2012 р. Дата аудиторського висновку: 31 березня 2012 р. Директор-аудитор МПП <Аудиторська фiрма <Паралель> Ларiкова Л.Ф. Сертифiкат серiї А № 001625 вiд 27.10.1994 р., № 21 продовжений рiшенням АПУ вiд 29.10.1998 р., № 70 вiд 25.09.2003 р., № 127 та вiд 16.07.2008 р. № 192)
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання В 2011 р.обсяг виробництва продукцiї (робiт,послуг) складає 7724 тис.грн., у тому числi : - послуги по забеспеченню iсправностi обладнання та послуги по капiтально-вiдновлювальному ремонту - 6149,2 тис.грн. -послуги по мехобробцi - 1570,8тис.грн. Послуги по ремонту та технiчному обслуговуванню обладнання не залежать вiд сезонних змiн. Основним ринком збуту послуг, якi надає емiтент, є Луганська область. Основними клiєнти товариства - ПАТ "Луганськтепловоз", ВАТ "Сталь", ДП ЗАТ "Трансмашiнвест" . ПрАТ "Ток" використовує вiтчизнянi джерела сировини. Керiвництво ПрАТ постiйно веде роботу по впровадженню нових технологiй при модернiзацiї старого обладнання.При ремонтi обладнання використовуються новi електронно-обчислювальнi комплекси та программи. Основними ризиками, якi можуть вплинути на зниження об`ємiв виробництва, є: - зниження платоспроможностi замовникiв; - зниження цiн на продукцiю пiдприємствами-конкурентами; - збiльшення податкiв; - зростання цiн на сировину, матерiали, енергоносiї. З метою зменшення ризикiв товариство придiляє особливу увагу якостi послуг. Пiдприємств ,якi надають аналогiчнi послуги по ремонту обладнання вiдсутнi ,тому конкурентiв товариство не має. Iнформацiї про особливостi стану розвитку галузi, в якiй здiйснюється дiяльнiсть, товариство не має. Постачальниками за основними видами сировини та матерiалiв є пiдприємства України Постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання, немає.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування В 2007 роцi було придбано станкiв з ЧПУ на суму 146,7 тис.грн. В 2008 роцi було придбано станок плоско-шлiфовальний 1 шт. на суму 81,1 тис.грн., станкiв з ЧПУ на суму 183 тис.грн, вертикально-консольно фрезерний 81,8 тис.грн. В 2009 р. придбань основних засобiв не було. В 2010 р. було придбано основних засобiв на 56 тис.грн., вибуття основних засобiв не було. В 2011 р. надiйшло основних засобiв на 249 тис.грн., вибуття основних засобiв не було. Значнi iнвестицiї та придбання не плануються.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення В бухгалтерському облiку основнi засоби вiдображенi по фактичнiй собiвартостi. Залишкова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2011 р. склала 379 тис.грн. Амортизацiя нараховується методом зменшення залишку шляхом використання встановленних норм до залишкової вартостi основних засобiв на початок звiтного перiоду. Ступiнь зносу основних засобiв становить 74,9 %. Умови використання основних засобiв : 1.Будiвлi та споруди використовуються як адмiнiстративне примiщення, лабораторiя,орендованi промисловi площi для ремонтно-механiчної дiльницi. 2.Машини та обладнання складаюся з приладiв та верстатiв, якi використовуються для виготовлення деталей для ремонта те технiчного обслуговування обладнання , а також для виконання замовлень по мех.обробцi. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не було,обмежень у використаннi основних засобiв не має ,основних фондiв, якi зданi в оренду немає. Основнi засоби знаходяться за адресою м.Луганськ, вул.Фрунзе,107ю. Виробничi потужностi використовуються повнiстю. Впливу на використання активiв екологiчнi питання не спричинять.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Значний вплив на дiяльнiсть пiдприємства має неплатоспроможнiсть замовникiв. Великий тиск податкового законодавства, його невизначенiсть та частi змiни також негативно впливають на дiяльнiсть товариства.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Протягом 2011 р. було сплачено штрафiв на суму 6914 грн. до Пенсiйного Фонду за несвоєчасну оплату пенсiйних внескiв та 16386 грн. по ПДВ за несвоєчасну оплату податку за 2009 р.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Пiдприємство працює на госпрозрахунку, тому кошти повинно отримувати за виконаннi ним роботи . В 2011 р кредитiв банкiв товариство не отримувало.Використовуються власнi джерела фiнансування дiяльностi, тенденцiй до змiн джерел фiнансування немає. Структура капiталу у 2011 року становила : - власний капiтал - 283 тис.грн. - зобов"язання - 1043 тис.грн. - забеспечення наступних виплат та платежiв - 480 тис.грн. На 31.12.2011 р. фiнансовий стан товариства характеризується наступними обов'язковими розрахунковими показниками: Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi - 0,23. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яка частина боргiв товариства може бути сплачена негайно. У звiтному перiодi цей коефiцiєнт склав 0,23 що не вiдповiдає його позитивному значенню. Це свiдчить про те, що товариство станом на 31.12.11 р. не змогло самостiйно покрити короткострокову заборгованiсть. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) - 1,28. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) розраховується як вiдношення оборотних активiв до поточних зобов'язань пiдприємства та показує достатнiсть ресурсiв товариства, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань. Позитивне значення розрахункового коефiцiєнту загальної лiквiдностi свiдчить про те, що товариство у звiтному перiодi мало можливiсть своєчасно гасити борги. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi, або автономiї) - 0,16. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi або автономiї) розраховується як вiдношення власного капiталу пiдприємства до пiдсумку балансу пiдприємства i показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть. Аналiз платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) товариства здiйснюється за даними балансу пiдприємства та характеризує структуру джерел фiнансування ресурсiв пiдприємства, ступiнь фiнансової стiйкостi i незалежностi пiдприємства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування дiяльностi. Значення коефiцiєнту фiнансової стiйкостi свiдчать про те, що станом на кiнець звiтного перiоду емiтент на кожну гривну особистих коштiв мав кредиторську заборгованiсть у поточному звiтному перiодi 0,16 грн. Повна фiнансова стiйкiсть досягає при значеннi коефiцiєнта рiвного 0,5, тому слiд вважати, що товариство недостатньо використовує залученi кошти для розвитку свого виробництва. Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) - 5,38. Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) розраховується як спiввiдношення залучених та власних засобiв i характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв. Цей показник значно бiльш нiж його позитивне значення, тому вiн характеризує залежнiсть капiталу вiд зовнiшнiх джерел фiнансування. Тому слiд констатувати, що товариство дуже активно використовує залученi засоби для ефективної роботи свого пiдприємства. Дивлячись на показники фiнансового стану товариства за звiтний перiод, слiд вiдзначити, що воно характеризується як задовiльне. Прибутковiсть фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства визначила позитивнi значення коефiцiєнтiв ефективностi використання активiв та особистих коштiв (капiталу) емiтента, якi можуть бути використанi при порiвняльному аналiзу дiяльностi акцiонерних товариств.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів У звiтному перiодi ПрАТ не має укладених, але невиконаних договорiв. Договори у звiтному роцi виконано у повному обсязi. Керiвництво пiдприємства контролює виконання укладених договорiв з замовниками.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Товариство планує в 2012 р. збiльшити обсяг надання послуг по технiчному обслуговуванню обладнання та капiтальному ремонту обладнання та послуг по механiчнiй обробцi металiв .
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік В 2011 роцi дослiджень та розробок емiтент не здiйснював.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судових справ, стороною в яких виступає емiтент, в 2011 р. не було.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі У 2011 р. по фiнансовiй дiяльностi пiдприємство має прибуток в сумi 143 тис.грн.Незвичайних та виняткових подiй у фiнансово-господарскiй дiяльностi Товариства, якi б суттєво вплинули на розмiр доходу вiд операцiйної дiяльностi у звiтному роцi не вiдбувалось.