На главную
Карта сайта

Річна фінансова звітність

Річна фінансова звітність

 

  Коди
    Дата 01.01.2012
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОК" за ЄДРПОУ 13391947
Територія Луганська д/н 91005 М.ЛУГАНСЬК ВУЛ. ФРУНЗЕ , Б. 107-ю за КОАТУУ 4410136600
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ 234
Орган державного управління Не визначено за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності   за КВЕД 29.43.2
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума  
Адреса: ВУЛ. ФРУНЗЕ , Б. 107-ю, М.ЛУГАНСЬК, Луганська область, 91005
Середня кількість працівників: 68

 

Баланс станом на 2011 рік

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 13 15
- первісна вартість 011 41 50
- накопичена амортизація 012 ( 28 ) ( 35 )
Незавершене будівництво 020 22 50
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 318 379
- первісна вартість 031 1265 1509
- знос 032 ( 947 ) ( 1130 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ( 0 )
Відстрочені податкові активи 060 61 21
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 215 254
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 47 13
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 994 763
- первісна вартість 161 994 763
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- за бюджетом 170 0 0
- за виданими авансами 180 48 43
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 7 22
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 94 237
- у т.ч. в касі 231 0 0
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 19 0
Усього за розділом II 260
III. Витрати майбутніх періодів 270 7 9
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 125 125
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 8 0
Резервний капітал 340 15 15
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 0 143
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 148 283
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 147 370
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 189 110
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 336 480
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 57 121
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 109 0
- з бюджетом 550 310 310
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 395 275
- з оплати праці 580 393 301
- з учасниками 590 69 4
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 28 32
Усього за розділом IV 620 1361 1043
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640

 

Примітки 1. Необоротнi активи Облiк нематерiальних активiв ведеться вiдповiдно до вимог П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи". За поточний звiтний перiод по нематерiальним активам була нарахована амортизацiя в сумi 7 тис. грн. Накопичена амортизацiя на кiнець звiтного перiоду склала 35 тис. грн. Станом на 31.12.2011 р. за даними фiнансової звiтностi залишкова вартiсть нематерiальних активiв склала 15 тис. грн. 2.Основнi засоби Облiк основних засобiв ведеться вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 "Основнi засоби". Станом на 31.12.2011 р. залишкова вартiсть основних засобiв склала 379 тис. грн. власних основних засобiв. Всi основнi засоби вiдповiдають критерiям визнання. 3. Запаси Облiк запасiв здiйснюється у вiдповiдностi П(С)БО 9 <Запаси>, затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.99 р. № 246, iз змiнами та доповненнями та iншими П(С)БО. Балансова вартiсть запасiв на кiнець звiтного року склала 267 тис. грн. у тому числi: Сировина та матерiали - 49 тис. грн. Паливо - 5 тис. грн. Тара i тарнi матерiали - 3 тис. грн. Запаснi частини - 178 тис. грн. Малоцiннi та швидкозношуванi предмети - 19 тис. грн. Незавершене виробництво - 13 тис. грн. При продажу, списанню на виробництво або iншому вибуттi запасiв застосовується метод FIFО. Змiни методу не було. 4. Витрати виробництва та обiгу Витрати облiковуються у вiдповiдностi до вимог П(с)БО 16 "Витрати" та Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" в редакцiї вiд 22.05.97р. №283/97-ВР (зi змiнами i доповненнями). Витрати на основне виробництво на кiнець звiтного перiоду склали 7213 тис. грн. Найбiльш з них - 4307 тис.грн.та 1524 тис.грн.склали витрати на оплату працi та вiдрахування на соцiальнi заходи , якi увiйшли в собiвартiсть послуг. 5. Дебiторська заборгованiсть Визнання i оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснено, в основному, у вiдповiдностi до П(с)БО10 "Дебiторська заборгованiсть". Резерв сумнiвних боргiв в Товариствi не створено. Дебiторська заборгованiсть визнана як поточна та оцiнена за первiсною вартiстю. Станом на 31.12.2011 р. дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги склала 763 тис. грн. i вся за строками погашення до 12 мiсяцiв. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом на 31.12.2011 р. вiдсутня. Станом на 31.12.2011 р. дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами складає 43 тис. грн.Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду складає 22 тис.грн. 6. Власний капiтал Статутний капiтал, визначений згiдно установчих документiв складає 125000 гривень та за звiтний перiод не змiнився. Вiн подiлений на 500000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривнi. 7. Облiк зобов'язань Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань вiдповiдають П(С)БО № 11 "Зобов'язання". Зобов'язання товариства, що склалися на дату балансу, оцiненi за первiсною вартiстю. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2011 р склала 121 тис. грн. Станом на 31.12.2011 р. поточнi зобов'язання складаються з розрахункiв: з бюджетом - 310 тис. грн. зi страхування - 275 тис. грн. з оплати працi - 301 тис. грн. з учасниками - 4 тис. грн. Iншi поточнi зобов'язання склали 32 тис. грн.
Керівник Чєрєнєв Олександр Валентинович
Головний бухгалтер Вiльховченко Людмила Степанiвна

 

Звіт про фінансові результати за 2011 рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 9269 6452
Податок на додану вартість 015 1545 1075
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
  025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 7724 5377
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 6643 ) ( 4455 )
Валовий прибуток:
- прибуток 050 1081 922
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 20 7
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 476 ) ( 406 )
Витрати на збут 080 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 090 ( 283 ) ( 384 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 342 139
- збиток 105 ( 0 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 1 0
Інші доходи 130 19 3
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 362 142
- збиток 175 ( 0 ) ( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 219 ) ( 78 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 143 64
- збиток 195 ( 0 ) ( 0 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 143 64
- збиток 225 ( 0 ) ( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0

 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 877 614
Витрати на оплату праці 240 4307 2905
Відрахування на соціальні заходи 250 1524 1120
Амортизація 260 120 57
Інші операційни витрати 270 385 561
Разом 280 7213 5257

 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 500000.00000000 500000.00000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 500000.00000000 500000.00000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.30000000 0.13000000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.30000000 0.13000000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000

 

Примітки Визначення виручки вiд реалiзацiї та фiнансових результатiв дiяльностi, порядок обчислення податкових та iнших обов'язкових платежiв проводилось товариством у звiтному перiодi у порядку, передбаченому нормативними актами України з питань бухгалтерського облiку, звiтностi та оподаткування. Облiк доходу вiд операцiйної та iншої дiяльностi ведеться на рахунках 7 класу "Доходи вiд реалiзацiї". Визнання доходу в бухгалтерському облiку вiдображається в момент збiльшення активу або зменшення зобов'язання згiдно критерiїв визнання доходу П(с)БО 15 "Дохiд". У звiтному перiодi товариство отримало чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) на 7724 тис. грн. Iншi операцiйнi доходи склали 20 тис. грн. за рахунок реалiзацiї оборотних активiв. За пiдсумками 2011 року Товариством отримано прибуток в розмiрi 143 тис.грн. , рiшення про розподiл прибутку за 2011 р. буде прийнято на загальних зборах акцiонерiв.
Керівник Чєрєнєв Олександр Валентинович
Головний бухгалтер Вiльховченко Людмила Степанiвна

 

Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 8672 5509
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 739 683
Повернення авансів 030 5 2
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 1 0
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 109 1
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 664 374
Авансів 095 981 652
Повернення авансів 100 5 0
Працівникам 105 3459 2232
Витрат на відрядження 110 11 9
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 1293 1109
Зобов'язань з податку на прибуток 120 247 75
Відрахувань на соціальні заходи 125 1828 1094
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 628 409
Цільових внесків 140 0 0
Інші витрачання 145 202 149
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 208 92
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 208 92
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 0 0
- необоротних активів 190 0 0
- майнових комплексів 200 0 0
Отримані:
- відсотки 210 0 0
- дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 0 0
- необоротних активів 250 0 0
- майнових комплексів 260 0 0
Інші платежі 270 0 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 0
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 0 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 0 0
Сплачені дивіденди 350 65 84
Інші платежі 360 0 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -65 -84
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -65 -84
Чистий рух коштів за звітній період 400 143 8
Залишок коштів на початок року 410 94 86
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 237 94

 

Примітки Бухгалтерський облiк та документальне оформлення касових операцiй у Товариствi вiдповiдає вимогам "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi", затвердженому постановою Правлiння Нацiонального Банку України вiд 15.12.2004р. № 637. Ведення та документальне оформлення Товариством операцiй по розрахунковому та iнших банкiвських рахунках вiдповiдає вимогам вiдповiдних нормативних актiв, зокрема, "Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi", затвердженої постановою НБУ вiд 21.01.2004р.№22. Залишок грошових коштiв товариства станом на 31.12.11 р. склав 237 тис.грн.
Керівник Чєрєнєв Олександр Валентинович
Головний бухгалтер Вiльховченко Людмила Степанiвна

 

Звіт про власний капітал за 2011 рік

 

Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 125 0 0 8 15 0 0 0 148