На главную
Карта сайта

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 68 Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 4 Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 0 Фонд оплати працi: 4086,3 тис.грн. Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: В порiвняннi з 2010 р. фонд оплати збiльшився . Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: Кадрову програму емiтента, спрямовану на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента, не розроблено.