На главную
Карта сайта

ОАО "Ток" - проводит очередное собрание акционеров

15.09.2010

 
ВАТ "Ток" повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів
відбудуться 05 листопада 2010 року о 10.00
за адресою: м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107-ю
 
Порядок денний:
1.      Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2009 роціта визначення основних напрямків діяльності на 2010 рік.
2. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2009 рік.
3. Затвердження річного балансу товариства за 2009 рік.
4. Про розподіл прибутку товариства за підсумками роботи у 2009 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2010 рік.
5. Про зміну назви товариства.
6. Про прийняття нової редакції Статуту.
7. Про прийняття рішення щодо переводу випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація випуску акцій).
8. Про дату закриття ведення Реєстру власників іменних цінних паперів.
9. По обрання депозитарія, який буде обслуговувати випуск акцій товариства, який дематеріалізується, та затвердження проекту договору з ним.
10. Про обрання зберігача, у якого товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується, та затвердження проекту договору з ним.
11. Про визначення способу персонального повідомлення кожного власника, зареєстрованого у реєстрі, про дематеріалізацію випуску акцій.
12. Про надання попередньої згоди на здійснення значних угод ( з зазначенням характеру та сум).
 
Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ (тис.грн.)
Найменування показника
Період
Звітний
Попередній
Усього активів
1624
1771
Основні засоби (залишкова вартість)
486
528
Довгострокові фінансові інвестиції
-
-
Запаси
197
204
Сумарна дебіторська заборгованість
805
827
Грошові кошти та їх еквіваленти
86
23
Нерозподілений прибуток (збиток)
(64)
115
Власний капітал
161
431
Статутний капітал
125
125
Довгострокові зобовязання
-
-
Поточні зобовязання
1125
958
Чистий прибуток (збиток)
 
 
Середньорічна кількість акцій (шт.)
500000
500000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
-
-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
-
-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
60
80
     Реєстрація учасників відбудеться за місцем проведення зборів з 09.00 до 09.45
у день проведення зборів.
     Для участі у зборах акціонери повинні мати:
- паспорт або документ, що посвідчує особу;
- для представника акціонера - документ, що посвідчує особу та доручення на право участі у зборах.
     Телефон для довідок: (0642) 58-42-46, 58-42-33.
 
                                                                                                                      Правління ВАТ "Ток"