На главную
Карта сайта

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів акціонерного товариства

25.03.2012

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерного товариства

 

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОК"

Місцезнаходження товариства: Україна, м. Луганськ, вул. Фрунзе б. 107-Ю, 91005

 

Шановні акціонери!

 

            ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОК" (надалі за текстом ПРАТ "ТОК" або товариство) повідомляє Вас, що 25 квітня 2012 року о 09.30 годині за адресою: Україна, м. Луганськ, вул. Фрунзе, б. 107-Ю, в приміщенні актового залу, відбудуться загальні збори акціонерів товариства.

            Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 25 квітня 2012 року з 08.20 год. до 09.20 год. за адресою: Україна, м. Луганськ, вул. Фрунзе, б. 107-Ю.

            Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочі дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24 год. 19.04.2012 року.

            Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

             В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера  - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства. Довідка за телефоном: (0642) 58-42-46.

            Під час підготовки до загальних зборів акціонерів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 24.04.2012 року (включно) з понеділка по п'ятницю з 8.00 год. до 16.30 год. (обідня перерва з 11.00 год. до 11.30 год.) за адресою: Україна, м. Луганськ, вул. Фрунзе, б. 107-Ю. Відповідальна особа - Чєрєнєв Ігор Олександрович.

            25 квітня 2012 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Перелік питань, що виносяться на голосування

(порядок денний загальних зборів акціонерів):

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про розгляд і затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році.

3. Про розгляд і затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

4. Про розгляд і затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.

5. Затвердження за результатами звітів органів управління річного звіту Товариства за 2011 рік.

6. Про розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи за 2011 рік.

7. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.

8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту.

9. Скасування внутрішніх положень «Про Правління товариства», «Про Ревізійну комісію», затвердження в новій редакції внутрішніх положень «Про Наглядову раду», "Про Загальні збори Товариства", прийняття положення «Про Ревізора».

10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

12.Затвердження кошторису на утримання Наглядової  ради

13. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

14. Обрання Ревізора Товариства.

15. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради та Ревізором товариства.

16. Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.

17. Про створення одноосібного виконавчого органу (директора Товариства).

18. Про обрання директора Товариства.

19. Про надання попередньої згоди на здійснення Товариством значних правочинів (із вказівкою характеру та сум).

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ТОК» (тис.грн.)

Найменування показника

Період

2010 р.

2011 р.

Усього активів

1845

1806

Основні засоби (залишкова вартість)

318

379

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

215

254

Сумарна дебіторська заборгованість

1049

828

Грошові кошти та їх еквіваленти

94

237

Нерозподілений прибуток (збиток)

64

143

Власний капітал

148

283

Статутний капітал

125

125

Довгострокові зобовязання

-

-

Поточні зобовязання

1361

1043

Чистий прибуток (збиток)

 

143

Середньорічна кількість акцій (шт.)

500000

500000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

82

73

 

 

 

 

Голова правління-директор

приватного акціонерного товариства «ТОК»                                                                О.В.Чєрєнєв