На главную
Карта сайта

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів акціонерів

26.02.2013

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерного товариства

 

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОК"

Місцезнаходження товариства: Україна, м. Луганськ, вул. Фрунзе б. 107-Ю, 91005

 

Шановні акціонери!

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОК" (надалі за текстом ПРАТ "ТОК" або товариство) повідомляє Вас, що 29 березня 2013 року о 09.30 годині за адресою: Україна, м. Луганськ, вул. Фрунзе, б. 107-Ю, в приміщенні актового залу ЦМБ ПАТ «Луганськтепловоз», відбудуться загальні збори акціонерів товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 29 березня 2013 року з 08.20 год. до 09.20 год. за адресою: Україна, м. Луганськ, вул. Фрунзе, б. 107-Ю.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочі дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24 год. 25.03.2013 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства. Довідка за телефоном: (0642) 58-42-46.

Під час підготовки до загальних зборів акціонерів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 28.03.2013 року (включно) з понеділка по п'ятницю з 8.00 год. до 16.30 год. (обідня перерва з 11.00 год. до 11.30 год.) за адресою: Україна, м. Луганськ, вул. Фрунзе, б. 107-Ю. Відповідальна особа - Чєрєнєв Ігор Олександрович.

29 березня 2013 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Перелік питань, що виносяться на голосування

(порядок денний загальних зборів акціонерів):

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про розгляд і затвердження звіту виконавчого органу товариства (Директора) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році.

3. Про розгляд і затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

4. Про розгляд і затвердження звіту Ревізора Товариства за 2012 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.

6. Про розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи за 2012 рік.

7. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.

8. Про надання попередньої згоди на здійснення Товариством значних правочинів (із вказівкою характеру та сум).

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ТОК» (тис.грн.)

Найменування показника

Період

2011 р.

2012 р.

Усього активів

1806

1917

Основні засоби (залишкова вартість)

379

540

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

254

269

Сумарна дебіторська заборгованість

828

993

Грошові кошти та їх еквіваленти

237

120

Нерозподілений прибуток (збиток)

143

341

Власний капітал

283

539

Статутний капітал

125

125

Довгострокові зобов’язання

-

 

Поточні зобов’язання

1043

850

Чистий прибуток (збиток)

143

341

Середньорічна кількість акцій (шт.)

500000

500000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

73

72

 

	Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: Бюлетень Цінні Папери Укрїни № 37(3587) від 26.02.2013 р.

 

 

	Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом. 

 

 

Директор

приватного акціонерного товариства «Ток» _______________ О.В.Чєрєнєв                                                                       М.П.              26.02.2013 року