На главную
Карта сайта

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

14.04.2014

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Чєрєнєв Олександр Валентинович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

14.04.2014

(дата)

 

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Ток"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

91005, м. Луганськ, вул. Фрунзе, б.107-Ю

4. Код за ЄДРПОУ

13391947

5. Міжміський код та телефон, факс

0642-58-42-46 0642-58-42-46

6. Електронна поштова адреса

tok_l@ltk.com.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

14.04.2014

 

(дата)

2. Повідомлення

   

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://ooo-tok.com

в мережі Інтернет

14.04.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

11.04.2014

звільнено

Ревiзор

Публiчне акцiонерне товариство "Луганськтепловоз"

05763797

51

Зміст інформації:

1. Рішенням загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "Ток" протокол № 15 від 11.04.2014р. - звільнено з посади ревізора юридичну особу ПАТ "Луганськтепловоз".
2. Часткою в статутному фонді підприємства володіє в розмiрi 51%.
3. Акціями підприємства володіє в розмiрi 255 000.
4. Перебувало на посадi - 2 роки.

11.04.2014

призначено

Ревiзор

Федотова Iрина Iванiвна

- -
-

0

Зміст інформації:

1. Рішенням загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "Ток" протокол № 15 вiд 11.04.2014р. - призначено на посаду ревізора фізичну особу Федотову Iрину Iванiвну строком на 3 роки.
2. Часткою в статутному фонді підприємства не володіє.
3. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
4. Останні 5 років перебувала та перебуває на посаді - начальник внутрішнього аудиту ПАТ "Луганськтепловоз".
5. Особа відмовилась надати паспортні данні.
6. Акціями підприємства на володіє.