На главную
Карта сайта

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства

15.05.2014

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОК" Місцезнаходження товариства: 91005, Україна, м. Луганськ, вул. Фрунзе б. 107-Ю Шановні акціонери! ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОК" (надалі за текстом ПРАТ "ТОК" або товариство) повідомляє Вас, що 29 травня 2014 року о 09.30 годині за адресою: Україна, м. Луганськ, вул. Фрунзе, б. 107-Ю, в приміщенні актового залу ЦМБ ПАТ «Луганськтепловоз», відбудуться позачергові загальні збори акціонерів товариства, які скликаються Наглядовою радою на вимогу акціонера ПАТ “Луганськтепловоз”. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбудеться 29 травня 2014 року з 08.20 год. до 09.20 год. за адресою: Україна, м. Луганськ, вул. Фрунзе, б. 107-Ю. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочі дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24 год. 23.05.2014 року. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства. Довідка за телефоном: (0642) 58-42-46. Під час підготовки до загальних зборів акціонерів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 28.05.2014 року (включно) з понеділка по п'ятницю з 8.00 год. до 16.30 год. (обідня перерва з 11.00 год. до 11.30 год.) за адресою: Україна, м. Луганськ, вул. Фрунзе, б. 107-Ю. 29 травня 2014 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів. Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів): 1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Затвердження порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Про припинення повноважень Директора Товариства з достроковим розірванням Контракту з Директором Приватного акціонерного товариства “Ток” від 01.08.12р. № 13. 4. Обрання Директора Товариства. 5. Про порядок проведення платежів ПРАТ “Ток”, з укладенням договору на відкриття рахунку в філіалі ПАТ “Укрексімбанк”, який би передбачав можливість підписання всіх платіжних документів трьома підписами — Директором, головним бугалтером ПРАТ “Ток” та особою, контролюючою з боку ПАТ “Луганськтепловоз”. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ТОК» (тис.грн.) Найменування показника Період 2012 р. 2013 р. Усього активів 1971 2402 Основні засоби (залишкова вартість) 540 888 Довгострокові фінансові інвестиції - - Запаси 269 247 Сумарна дебіторська заборгованість 993 1216 Грошові кошти та їх еквіваленти 120 21 Нерозподілений прибуток (збиток) 341 564 Власний капітал 539 728 Статутний капітал 125 125 Довгострокові зобов’язання - - Поточні зобов’язання 850 1465 Чистий прибуток (збиток) 341 564 Середньорічна кількість акцій (шт.) 500000 500000 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 72 75 Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: Бюлетень Цінні Папери Укрїни № 88 (3885) від 15.05.2014 р. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом. Директор приватного акціонерного товариства «Ток» _______________ О.В.Чєрєнєв М.П. 15.05.2014 року